Odense Letbane - operatør: Keolis

Odense Letbane er et igangværende infrastrukturprojekt, der forventes færdigt i tredje kvartal af 2021 og vil gå fra Tarup i det nordvestlige Odense via Odense Banegård, Syddansk Universitet, Nyt OUH til Hjallese i syd. Letbanens første etape er på 14,4 km og har 26 stationer. Det forventes, at der vil være 34.000 daglige passagerer på letbanen.

Den samlede anlægssum for letbanens første etape er 3,3 milliarder kr. Letbanen finansieres af Odense Kommune, staten og Region Syddanmark. Letbanens planlagte 2. etape indeholder yderligere 7,8 km letbanespor og er budgetteret til at koste 1,9 milliarder kr. Odense Byråd har besluttet at arbejde for at etablere etape 2, men der foreligger p.t. ingen anlægslov eller statslig medfinansiering.

Odense Letbane blev første gang officielt foreslået i 2008 af borgmester Jan Boye. Siden da arbejdede Odense Kommune og Region Syddanmark med projektet, der fik opbakning fra hele Odense Byråd.

I januar 2010 gav trafikminister Lars Barfoed tilsagn om 4 mio. kroner til foretagelse af VVM-undersøgelse af banens første etape. En forundersøgelse var færdig sommeren 2010 og derefter begyndte VVM-undersøgelsen. 15. december 2010 blev Odense Byråd orienteret om planerne med letbanen, hvor et rutenet blandt andet blev fremlagt. I forslaget vil letbanen med både etape 1 og 2 danne et "H" form og binde byens tæt bebyggede boligområder omkring Nyborgvej ved Ejby (Korsløkke Sogn) Rosengårdcentret og Syddansk Universitet med Banegården i bymidten og et Park and Ride-anlæg ved den fynske motorvej syd for byen sammen.

Den 16. februar 2011 blev planerne for letbanen enstemmigt vedtaget af Odense Byråd. Samtidig blev første etape udvidet til også at indeholde linjeføring til Tarup Center. Odense Byråd besluttede således, at kommunen lagde sig fast på "H-modellen" og næste fase kunne nu gå i gang. Projektet fortsatte med VVM-undersøgelse og ny byplanlægning, der indeholdt letbanen.

Odense Letbane afleverede i efteråret 2013 de af loven krævede dokumenter til VVM myndigheden. VVM processen løb frem til starten af 2014 og blev afsluttet med en 8 ugers offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 2 for Odense Letbane samt VVM-redegørelse med miljøvurdering fra 17. januar til 14. marts 2014. 23. april 2014 vedtog Odense Byråd 'Tillæg nr. 2. til Odense Kommunes Kommuneplan 2013-2025 'Odense Letbane 1. etape'. Dermed var det miljømæssige lovgrundlag for at gå i gang med at planlægge letbanen på plads. Næste skridt var at søge Transportministeriet om at udarbejde en anlægslov og skabe en statslig medfinansiering til projektet.

Med Principaftalen mellem Staten, Region Syddanmark og Odense Kommune af 23. juni 2014 blev der givet et officielt tilsagn fra staten og regionen om at medfinansiere Odense Letbane.

Det samlede anlægsoverslag for Odense Letbane er 2.328 mio. kr (inkl. Korrektionsreserver). Her til kommer driftsrelaterede anlægsomkostninger på 656 mio. kr (inkl. 10 % korrektionsreserver), som afholdes af Odense Kommune (i 2014-kroner).

I Principaftalen slås det fast, at Staten og Region Syddanmark ikke bidrager til de driftsrelaterede anlægsudgifter, dvs. blandt andet drifts- og vedligeholdelsescentret og Park&Ride-anlægget. Disse udgifter afholdes af Odense Kommune alene. Staten bevilliger 1.108 mio. kr inkl. allerede afholdte udgifter til forundersøgelse og VVM, mens Region Syddanmark bevilliger 100 mio. kr. til letbaneselskabet.

Den 5. februar 2015 blev anlægsloven 'Lov om Odense Letbane' vedtaget i Folketinget, hvormed det blev muligt at etablere anlægsselskabet Odense Letbane P/S til at udføre anlægsprojektet.

18. februar 2015 vedtog Odense Byråd 'Forslag til kommuneplantillæg nr. 18' og 'lokalplanforslag nr. 0-760 Odense Letbane – 1. etape' efter en 8 ugers offentlig høring i perioden 29. september 2014 til 24. november 2014.

Der kom i alt 32 skriftlige høringssvar, som især handlede om letbanens afledte konsekvenser for biltrafikken, cyklister og den kollektive trafik samt parkering på offentlig vej, linjeføring samt placering af tracé og stationer og træfældning og nyplantning.

Odense Letbane P/S blev stiftet 1. marts 2015. Anlægsselskabet ledes af en bestyrelse, som udelukkende består af erhvervsfolk. Formand for bestyrelsen har siden selskabets etablering været Jesper Rasmussen, mens Mogens Hagelskær er administrerende direktør. Anlægsselskabet opløses, når anlægsarbejdet for etape 1 er afsluttet, og den samlede afleveringsforretning mellem entreprenøren og Odense Letbane P/S er gennemført.

Transportministeriet og Region Syddanmarks bidrag går udelukkende til de direkte anlægsomkostninger ved letbanen. Odense Kommune har imidlertid haft nogle ekstra ønsker til forskønnelse af byrummet og ny infrastruktur for at udnytte værdien af letbaneprojektet endnu mere. Derfor har Odense Kommune lavet følgende såkaldte tilkøb til letbaneprojektet, som udelukkende er kommunalt finansieret:
- Grønt græstæppe langs størstedelen af letbanesporet – i stedet for stenskærver og sveller
- To nybyggede stitunneler for cyklister og fodgængere ved L. A. Rings Vej og Campusvej
- Forskønnelse af byrum langs letbanen med stenbelægning – i stedet for asfalt eller beton
- Skiftespor to steder langs letbanen, så en eventuel etape 2 kan tilføjes senere uden længerevarende driftstop
- To ekstra togsæt, så letbanen kan have afgang med 7½ minutters interval i dagtimerne – i stedet for hvert 10. minut

Alle disse tilkøb, som er vedtaget af byrådet ad flere omgange i årene 2014-2017, koster tilsammen 178 millioner kroner (2017-kroner).

Det har været et ønske fra Odense Byråd at begrænse antallet af ekspropriationer så meget som muligt. Dels af hensyn til beboerne, og dels af hensyn til at bevare så meget af det eksisterende byrum og arkitektur som muligt. Men et så stort og indgribende projekt som Odense Letbane kan ikke undgå at berøre nogle ejendomme langs de 14,4 kilometer letbane. I alt er 315 ejendomme berørt af ekspropriation. Blot 9 ejendomme er blevet totaleksproprieret. De resterende ejendomme er deleksproprieret. Det vil sige, at ejeren har afstået areal til projektet og/eller har fået pålagt servitut om rådighedsindskrænkning på ejendommen, f.eks. ophæng af kørestrøm, sikkerhed omkring kørestrøm, ret til færdsel o.s.v.

Odense Letbane er gået så gruelig meget ondt igennem, men tirsdag den 26. april 2022 nåede projektet en milepæl af de større.

Trafikstyrelsen udstedte de sidste tre sikkerhedsgodkendelser, så letbanens operatør, Keolis, nu har tilladelse til at køre med passagerer. Samtidig har letbanens spanske hovedentreprenør, Comsa, overdraget letbaneanlægget til Odense Letbane P/S - og togproducenten Stadler Pankow har overdraget det rullende materiel.

Åbningen af Odense Letbane blev den 28. maj 2022, hvor der på åbningsdagen og den følgende uge var gratis kørsel for alle passagerer.

Vigtige stamdata for Odense Letbane


Jernbanens længde i km 14,4
BaneforkortelseKeolis
Banens bygherre / entreprenørCOMSA Corporación de Infraestructuras, S.L.
Jernbanen åbnet2022.05.28
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeDobbeltspor
Sporvidde1.435 mm
BallastStøbt ned i beton
El drift750 V DC
Bane statusLetbane

Odense Letbane havde følgende stoppestederTarup Center Letbanestation var Odense Letbane banens første station

Tarup Center Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende ved Tarup Center i Odense-forstaden Tarup.

Letbanestationen er den nordvestligste Letbanestation for letbanen. Den ligger på den vestlige side af Rismarksvej ved Tarup Centr, lige nord for krydset med Rugårdsvej. Den består af to spor med en perron imellem. Mellem Rugårdsvej og Saxovej er der anlagt en sporkryds, så letbanetogene kan skifte spor, når de ankommer eller afgår.

Letbanestationen betjener Tarup Center, der er et indkøbscenter med 44 butikker. Desuden ligger der flere kvarterer med boligblokke og parcelhuse omkring Letbanestationen.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet17,0 meter
GPS koordinater55.408586,10.340112

Billede af Tarup Center Letbanestation.
Billede af Tarup Center Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. juli 2021
Download billede

Historisk kort over Tarup Center Letbanestation
Tarup Center Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Højstrup Letbanestation lå 0,8 km. fra første station.

Højstrup Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Rismarksvej ved Rismarksvænget i Odense-forstaden Højstrup.

Letbanen ligger langs med den vestlige side af Rismarksvej. Letbanestationen ligger ved Rismarksvænget og består af to spor med hver sin sideliggende perron. Den sydlige ende af Letbanestationen forbinder den hidtidige indkørsel til Rismarksvænget, der derfor blev omlagt mod syd til krydset mellem Rismarksvej og Højstrupvej.

På den vestlige side af Letbanestationen ligger CSV Rismarksvej, der tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Voksen Specialundervisning (VSU). Bagved CSV ligger desuden KFUMs Boldklub Odenses boldbaner. På den østlige side af Letbanestationen ligger der boligblokke i kvarteret Højstruphave.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet18,3 meter
GPS koordinater55.401754,10.339715

Billede af letbanetog ud for Højstrup Letbanestation.
Billede af letbanetog ud for Højstrup Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 17. august 2022
Download billede

Historisk kort over Højstrup Letbanestation
Højstrup Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Idrætsparken Letbanestation lå 1,4 km. fra første station.

Idrætsparken Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Højstrupvej ud for Odense Idrætspark i Odense-forstaden Bolbro.

Letbanen ligger på den nordøstlige side af Højstrupvej. Letbanestationen ligger lige sydøst for den hidtidige rundkørsel ved Møllemarksvej, der blev ombygget til et almindeligt vejkryds. Letbanestationen består af tre spor og to perroner, så der bliver plads til at indsætte ekstra letbanetog ved store begivenheder i idrætsparken. Mellem letbanen og idrætsparken er der klinkebelægning og træer. På Israels Plads overfor idrætsparken er der anlagt en parkeringsplads.

Odense Idrætspark ligger i området nordøst for vejen. Den omfatter blandt andet Odense Boldklubs hjemmebane Odense Stadion, Odense Håndbolds hjemmebane, Odense Idrætshal, Odense Atletik/OGF's hjemmebane, Odense Atletikstadion, Odense Bulldogs hjemmebane, Odense Isstadion og cykelbanen Thorvald Ellegaard Arena Odense. I området sydvest for vejen ligger der etageejendomme, rækkehuse, det lille Højstrup Butikstorv og Egmont Plejecenter.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet12,1 meter
GPS koordinater55.397779,10.347463

Billede af Idrætsparken Letbanestation.
Billede af Idrætsparken Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 16. august 2022
Download billede

Historisk kort over Idrætsparken Letbanestation
Idrætsparken Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bolbro Letbanestation lå 2,2 km. fra første station.

Bolbro Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Middelfartvej i Odense-forstaden Bolbro.

Letbanen ligger i en græsbelægning midt på Middelfartvej. Letbanestationen ligger mellem krydsene med Stadionvej og Christmas Møllers Vej. Letbanestationen består af to spor med en øperron imellem. Ved siden af er der buslommer, så passagerne kan skifte mellem bus og letbane. Derudover er der plantet en del træer ved Letbanestation.

Omgivelserne udgøres for en væsentlig dels vedkommende af boligblokke, hvor GASA flyttede fra området i 2018 og hele området er nu delvist omdannet til boligområdet Gartnerbyen lidt nordøst for Letbanestation.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet17,6 meter
GPS koordinater55.394043,10.355108

Billede af letbanetog ud for Bolbro Letbanestation.
Billede af letbanetog ud for Bolbro Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 15. august 2022
Download billede

Historisk kort over Bolbro Letbanestation
Bolbro Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vesterbro Letbanestation lå 3,0 km. fra første station.

Vesterbro Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Vesterbro mellem krydsene med Grønløkkevej og Vestre Stationsvej i Odense.

Letbanestationen ligger på en plads langs den sydlige side af Vesterbro. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron. I den vestlige ende går sporene på tværs over krydset med Grønløkkevej for at fortsætte i midten ad Middelfartvej. I den østlige ende drejer sporene hen ad Vestre Stationsvej, hvor de ligger i dens sydøstlige side. Desuden er der anlagt sporskifter fra Vestre Stationsvej mod øst, til brug for, hvis det senere bliver besluttet, at udvide letbanen med en etape 2, og dermed muligt at forbinde en ny strækning fra Odense Zoo via Søndre Boulevard og Vesterbro med de eksisterende spor.

Letbanestationens omgivelser udgøres overvejende af erhvervsområder mod vest og etageejendomme og andet boligbyggeri mod øst. Udfor krydset med Vestre Stationsvej ligger desuden det tidligere Sukkerkogeriet Odense.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet12,1 meter
GPS koordinater55.394518,10.367107

Billede af Vesterbro Letbanestation.
Billede af Vesterbro Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. august 2022
Download billede

Historisk kort over Vesterbro Letbanestation
Vesterbro Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vestre Stationsvej Letbanestation lå 3,4 km. fra første station.

Vestre Stationsvej Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Vestre Stationsvej ved krydset med Kingosgade i Odense.

Letbanen ligger generelt i en græsbelægning på den sydlige side af Vestre Stationsvej. En undtagelse er dog Letbanestationen, der ligger ud for en parkeringsplads på den sydøstlige side mellem Krudthusgade og Kingosgade, hvor bebyggelsen er trukket lidt tilbage. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron.

I området syd for Letbanestationen ligger der lave etageejendomme og andet boligbyggeri. Langs den nordlige side af Vestre Stationsvej er der erhvervsejendomme men med yderligere boligbyggeri bagved.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet15,3 meter
GPS koordinater55.396318,10.372183

Billede af Vestre Stationsvej Letbanestation.
Billede af Vestre Stationsvej Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 22. oktober 2021
Download billede

Historisk kort over Vestre Stationsvej Letbanestation
Vestre Stationsvej Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kongensgade Letbanestation lå 3,9 km. fra første station.

Kongensgade Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Vestre Stationsvej ved krydset med Kongensgade og Rugårdsvej i Odense.

Letbanen ligger i græsbelægning på den sydøstlige side af gaden. Letbanestationen ligger umiddelbart sydvest for krydset. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron.

Området syd for Letbanestationen udgøres især af ældre og nyere etageejendomme. Desuden indgår Kongensgade i Odenses net af gågader. På den nordlige side er bebyggelsen mere blandet med et boligbyggeri fra 2018 ud for stationen og byens gamle toldkammer på den anden side af krydset. Bag toldkammeret har der siden 2011 været planer om at opføre et indkøbscenter, Viva Odense, men opførelsen har været udskudt på ubestemt tid siden 2015.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet13,8 meter
GPS koordinater55.398715,10.378659

Billede af Kongensgade Letbanestation.
Billede af Kongensgade Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 3. august 2022
Download billede

Historisk kort over Kongensgade Letbanestation
Kongensgade Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Odense Banegård Letbanestation lå 4,5 km. fra første station.

Odense Banegård Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Østre Stationsvej ved Odense Banegård Center i Odense.

Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron. Området er desuden fredeliggjort, idet biltrafikken ledes ad Adamsgade gennem den hidtidige bybusterminal. Busser i østlig retning kører også ad Adamsgade, mens dem mod vest kører ad Østre Stationsvej ved siden af letbanen. Spor- og vejarealet på Østre Stationsvej er forsynet med en ny flisebelægning for at give området en særlig identitet.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet17,4 meter
GPS koordinater55.400973690228625,10.388178535628853

Billede af Odense Banegård Letbanestation.
Billede af Odense Banegård Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Odense Banegård Letbanestation
Odense Banegård Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Odeon Letbanestation lå 4,9 km. fra første station.

Odeon Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på den tidligere Thomas B. Thriges Gade ved musik- og teaterhuset Odeon i Odense.

Thomas B. Triges Gade var den tidligere centrale færdselsåre gennem Odense, indtil den blev lukket for biltrafik fra 2014. Siden da er den tidligere gade blevet ombygget til en ny bydel med husbyggeri. Trafikken kommer til at bestå af letbanen, cyklister og fodgængere, mens bilisterne er henvist til et underjordisk parkeringsanlæg. Letbanen ligger mellem den nye bebyggelse og de eksisterende huse på den vestlige side af den tidligere gade. Letbanestationen ligger nord for krydset med Skulkenborg og består af to spor med hver sin sideliggende perron.

I området vest for Letbanestationen ligger der en blanding af ældre og yngre etageejendomme. Mod øst kommer der nybyggede huse og bagved dem ligger musik- og teaterhuset Odeon og Odense Koncerthus. Mod sydøst ligger der et kvarter med gamle lave huse omkring H.C. Andersens Hus.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet12,7 meter
GPS koordinater55.399621551953,10.390500759873

Billede af Odeon Letbanestation.
Billede af Odeon Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. marts 2022
Download billede

Historisk kort over Odeon Letbanestation
Odeon Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Albani Torv Letbanestation lå 5,2 km. fra første station.

Albani Torv Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Torvegade ved Albani Torv i Odense.

Torvegade blev spærret for biltrafik i 2017 i forlængelse af arbejdet med at omdanne den tilstødende Thomas B. Thriges Gade til en ny bydel med husbyggeri og et underjordisk parkeringsanlæg. Letbanen her et forløbe mellem en blanding af nye og ældre bygninger. Letbanestationen ligger ved den eksisterende bebyggelse på den østlige side af torvet. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron.

På den østlige side af Letbanestationen ligger den katolske Sankt Albani Kirke og flere betonbyggerier men med et kvarter af gamle gader bagved. I området vest for Letbanestationen ligger Odenses gågadekvarter, Odense Rådhus og domkirken Sankt Knuds Kirke.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet15,7 meter
GPS koordinater55.396677028378,10.389434168452

Billede af Albani Torv Letbanestation.
Billede af Albani Torv Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. august 2022
Download billede

Historisk kort over Albani Torv Letbanestation
Albani Torv Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Benedikts Plads Letbanestation lå 5,8 km. fra første station.

Benedikts Plads Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Benedikts Plads i Odense.

Letbanen forløber i en græsbelægning i midten af Albanigade. Herfra svinger den over pladsen, hvor Letbanestationen ligger. Herfra fortsætter den i midten ad Benediktsgade, hvor der er både græsbelægning og træer. Selve Letbanestationen bestå af to spor med hver sin sideliggende perron. Pladsen er udvidet og omdannet til et nyt byrum i forbindelse med anlæggelsen af letbanen. Det har blandt andet medført, at en grillbar blev flyttet ca. 30 meter fra sin oprindelige plads, fra der hvor Letbanestationen nu ligger.

Omgivelserne udgøres primært af forskelligt boligbyggeri med forretninger, herunder nogle etageejendomme ved pladsen. Desuden ligger Odense Friskole lige syd for pladsen.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet14,5 meter
GPS koordinater55.39275683294302,10.397027655747532

Billede af Odense Letbane togsæt 09 fotograferet ud for Benedikts Plads Letbanestation.
Billede af Odense Letbane togsæt 09 fotograferet ud for Benedikts Plads Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 12. august 2022
Download billede

Historisk kort over Benedikts Plads Letbanestation
Benedikts Plads Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Palnatokesvej Letbanestation lå 6,4 km. fra første station.

Palnatokesvej Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Nyborgvej ved krydset med Palnatokesvej og Reventlowsvej i Odense.

Letbanen ligger i en græsbelægning midt på Nyborgvej. Letbanestationen ligger lidt vest for krydset og består af to spor med hver sin sideliggende perron med adgang via et fodgængerfelt. Placeringen og udformningen har været begrænset af, at det er et af de smalleste steder langs letbanen. Det havde blandt andet været tanken at anlægge Letbanestationen øst for krydset, men her er der mere trafik til og fra Palnatokesvej og Reventlowsvej. Der var også lagt op til at rive ejendomme ned ved krydset, men det ønskede Odense Kommune ikke af hensyn til beboerne og økonomien. Letbanestationen kom i stedet til at ligge lidt længere mod vest og med lidt smallere perroner og fortove end ellers. Desuden blev et stykke cykelsti sløjfet til fordel for bredere vejbaner, hvor hastigheden til gengæld nedsættes til 40 km/t.

Omgivelserne udgøres af en række nyere etageejendomme og nogle ældre villaer og lave huse. Desuden ligger Frederiksbroen Plejecenter i området nord for Letbanestationen.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet9,4 meter
GPS koordinater55.39431276158042,10.403687771574178

Billede af Palnatokesvej Letbanestation.
Billede af Palnatokesvej Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 12. august 2022
Download billede

Historisk kort over Palnatokesvej Letbanestation
Palnatokesvej Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Østerbæksvej Letbanestation lå 7,0 km. fra første station.

Østerbæksvej Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Nyborgvej ved krydset med Ejby Møllevej og Østerbæksvej i Odense.

Letbanen ligger i en græsbelægning midt på Nyborgvej. Letbanestationen ligger mellem krydsene med Østerbæksvej og Eckersbergsvej. Letbanestationen bestå af to spor med hver sin sideliggende perron og med adgang via fodgængerfeltet i krydset med Østerbæksvej.

Omgivelserne udgøres primært af boligbyggeri med en blanding af boligblokke, lavere etageejendomme, rækkehuse og enfamilieshuse. Letbanestationen ligge ved den nordlige ende af et grønt bælte bag ved Eckersbergsvej.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet9,5 meter
GPS koordinater55.39344626149075,10.415427394775252

Billede af Østerbæksvej Letbanestation.
Billede af Østerbæksvej Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 12. august 2022
Download billede

Historisk kort over Østerbæksvej Letbanestation
Østerbæksvej Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Korsløkke Letbanestation lå 7,5 km. fra første station.

Korsløkke Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Nyborgvej ved Deleurans Plads i Odense-forstaden Korsløkke.

Letbanen ligger i en græsbelægning på midten ad Nyborgvej med Letbanestationen udfor pladsen og umiddelbart vest for krydset med Ørbækvej. Herfra drejer den mod syd ad Ørbækvej, som den kommer til at ligge i den vestlige side af. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron. I krydset bliver der desuden anlagt sporskifter i retning mod nord til Ejbygade, til hvis det senere bliver besluttet, at udvide letbanen med en etape 2, vil der kunne lægges spor herfra ad Ejbygade og gennem Vollsmose.

Omgivelserne udgøres overvejende af ældre enfamilieshuse, nyere boligblokke og området Korsløkkeparken med etageejendomme. Desuden ligger Korsløkke Kirkegård lidt nord for Letbanestationen.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet13,3 meter
GPS koordinater55.392990262827986,10.421754993374662

Billede af letbanetog ud for Korsløkke Letbanestation.
Billede af letbanetog ud for Korsløkke Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 12. august 2022
Download billede

Historisk kort over Korsløkke Letbanestation
Korsløkke Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ejerslykke Letbanestation lå 7,9 km. fra første station.

Ejerslykke Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggene på Ørbækvej ved krydset med L.A. Rings Vej i Odense.

Letbanen ligger i en græsbelægning på den vestlige side af vejen. Letbanestation ligger lige syd for krydset og kommer til at bestå af to spor med hver sin sideliggende perron.

Lige vest for Letbanestation ligger der etageejendomme ved Ørbækvej men derudover ligger der rækkehus- og parcelhuskvarter bagved. Mod øst ligger området Korsløkkeparken med flere etageejendomme.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet14,2 meter
GPS koordinater55.38952124371095,10.424636822584954

Billede af Ejerslykke Letbanestation.
Billede af Ejerslykke Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 12. august 2022
Download billede

Historisk kort over Ejerslykke Letbanestation
Ejerslykke Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rosengårdcentret Letbanestation lå 8,5 km. fra første station.

Rosengårdcentret Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Ørbækvej ved Rosengårdcentret i Odense.

Letbanen ligger på den vestlige side af Ørbækvej. Letbanestationen ligger ud for Rosengårdcentret, lige nord for hovedindkørslen til centrets parkeringsplads. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron. Letbanestationen er den første til at blive anlagt på letbanen. I august 2019 blev Letbanestationen benyttet til at sætte skilte og infotavler op som forsøg, inden der blev lavet skilte og infotavler til alle 26 Letbanestationer. Det gav dog anledning til lidt forvirring, at der stod "Hospital Syd" på skiltene. Forklaringen var at det oprindeligt havde været meningen at teste ved den kommende Hospital Syd Letbanestation, men nu blev Rosengårdcentret altså den første Letbanestationen.

Rosengårdcentret, der ligger vest for Letbanestationen, er Danmarks største indkøbscenter med 156 butikker. På den østlige side af Letbanestationen ligger der et rækkehuskvarter.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet18,0 meter
GPS koordinater55.38486826288114,10.42864175286805

Billede af Rosengårdcentret Letbanestation.
Billede af Rosengårdcentret Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. august 2022
Download billede

Historisk kort over Rosengårdcentret Letbanestation
Rosengårdcentret Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

IKEA Letbanestation lå 8,9 km. fra første station.

Ikea Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Ørbækvej ved IKEA i Odense.

Letbanen ligger i en græsbelægning på den vestlige side af Ørbækvej. Letbanestationen ligger lige syd for krydset med Stærmosegårdsvej og Olfert Fischers Vej, ud for møbelvarehuset IKEA. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron.

I området vest for Letbanestationen ligger der udover IKEA også forskellige andre butikker. I området øst for ligger Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltningen og plejecentret Lokalcenter Rosengård.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet22,0 meter
GPS koordinater55.381564151263305,10.431948926643843

Billede af IKEA Letbanestation.
Billede af IKEA Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. august 2022
Download billede

Historisk kort over IKEA Letbanestation
IKEA Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bilka Letbanestation lå 9,4 km. fra første station.

Bilka Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Niels Bohrs Allé ved Bilka i Odense.

Letbanen ligger i en græsbelægning på den nordlige side af Niels Bohrs Allé. Letbanestationen ligger lige vest for krydset med Ørbækvej. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron.

Nord for Letbanestationen ligger hypermarkedet Bilka og forskellige andre butikker. Syd for Letbanestationen er der et grønt område ved Lindved Å. Øst for krydset ligger der flere virksomheder og Grundejerforeningen Slagkrogen.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet16,6 meter
GPS koordinater55.37702699606671,10.434955013905379

Billede af Odense Letbane togsæt 13 fotograferet ud for Bilka Letbanestation.
Billede af Odense Letbane togsæt 13 fotograferet ud for Bilka Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. august 2022
Download billede

Historisk kort over Bilka Letbanestation
Bilka Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Cortex Park Letbanestation lå 10,0 km. fra første station.

Cortex Park Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Campusvej ved Cortex Park i Odense.

Letbanen ligger midt på Campusvej. Letbanestationen ligger lidt syd for krydset med Niels Bohrs Allé og består af to spor med hver sin sideliggende perron med adgang via et fodgængerfelt. Nord for Letbanestationen er stisystemet omkring krydset optimeret, blandt andet med en ny stitunnel under Niels Bohrs Allé. Syd for Letbanestationen bliver Campusvej spærret for biltrafik, der i stedet må køre øst eller vest om Syddansk Universitet.

Samtidig med anlæggelsen af letbanen er de tidligere marker omkring vejen ved at blive erstattet af den ny forsker- og erhvervsbydel Cortex Park. I området øst for Letbanestationen ligger således kontorhotellet og konferencebygningen Videnbyen og Syddansk Universitets afdeling Cortex Lab


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet19,2 meter
GPS koordinater55.374718847902315,10.428660869573513

Billede af Cortex Park Letbanestation.
Billede af Cortex Park Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. august 2022
Download billede

Historisk kort over Cortex Park Letbanestation
Cortex Park Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Campus Odense Letbanestation lå 10,4 km. fra første station.

Campus Odense Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Campusvej i den nordlige ende af Syddansk Universitets område i Odense.

Letbanen ligger på Campusvej, der går på langs gennem universitetets område, et såkaldt campus. Letbanestationen ligger lige syd for krydset med Bøgeskovvej. Letbanestationen bestå af to spor med hver sin sideliggende perron. Campusvej er spærret for biltrafik, der i stedet må køre øst eller vest om universitetet. Alternativt kan bilisterne benytte Park and ride-anlægget ved Parkering Odense Syd Letbanestationen og tage letbanen derfra og ind til Campus Odense. Derudover er der etableret en supercykelsti langs med letbanen.

Letbanestationen betjener en række institutioner i området, blandt andet Center for Journalistik, Syddansk Universitetsforlag, Svømmehallen og Syd Dansk Universitetet. Lidt mod øst ligger der et atletikstadion og fodboldklubben B1913s hjemmebane Campus Road.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet23,8 meter
GPS koordinater55.37105812033939,10.42754254773274

Billede af Campus Odense Letbanestation.
Billede af Campus Odense Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. august 2022
Download billede

Historisk kort over Campus Odense Letbanestation
Campus Odense Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

SDU Letbanestation lå 10,8 km. fra første station.

SDU Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Campusvej i den sydlige ende af Syddansk Universitets område i Odense.

Letbanen ligger på Campusvej, der går på langs gennem universitetets område, også kendt som Campus Odense. Letbanestationen ligger lige nord for den hidtidige vendesløjfe for busser for enden af Campusvej. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron. I modsætning til busserne kommer letbanen imidlertid til at fortsætte tværs gennem vendesløjfens område til Odense Universitetshospitals nye område mod syd. Letbanen er eneste motoriserede transport fra universitet til hospitalet. Campusvej er spærret for biltrafik, der i stedet må køre øst eller vest om universitetet. Alternativt kan bilisterne benytte Park and ride-anlægget ved Parkering Odense Syd Letbanestationen og tage letbanen derfra og ind til Campus Odense. Derudover er der etableret en supercykelsti langs med letbanen.

Letbanestationen kommer til at betjene en række institutioner i området, herunder Syddansk Universitetsbibliotek og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet25,0 meter
GPS koordinater55.36726668340374,10.428039579635598

Billede af SDU Letbanestation.
Billede af SDU Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. august 2022
Download billede

Historisk kort over SDU Letbanestation
SDU Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

SDU Syd/Hospital Nord Letbanestation lå 11,1 km. fra første station.

SDU Syd/Hospital Nord Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende ved SDU's kommende fakultet SUND, samt det ny Odense Universitetshospital i Odense Kommune.

Letbanen går gennem et område, hvor der tidligere har været marker, men som siden er blevet ryddet med henblik på bebyggelse. Letbanestationen ligger ved den nordlige ende af hospitalsområdet. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron. Derudover er der anlagt en supercykelsti langs med letbanen gennem hospitalets og universitetets område. Til gengæld bliver det ikke muligt at køre igennem for bilister, der i stedet må tage letbanen eller køre udenom.

Vest for Letbanestationen kommer der til at ligge et byggeri, der binder universitetet mod nord og hospitalet mod syd sammen. Derudover kommer der et rekreativt område med et eksisterende skovområde ved universitetet og nye søer. En eksisterende sti giver forbindelse til boligkvarterne Hjallese i vest og Neder Holluf i øst. Selve hospitalet forventes at åbne i 2022.


Byggeår2022
Åbnet2023.08.25
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet22,3 meter
GPS koordinater55.36506118190974,10.427728934684321

Billede af SDU Syd/Hospital Nord Letbanestation.
Billede af SDU Syd/Hospital Nord Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. august 2022
Download billede

Historisk kort over SDU Syd/Hospital Nord Letbanestation
SDU Syd/Hospital Nord Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hospital Syd Letbanestation lå 11,7 km. fra første station.

Hospital Syd Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende ved det kommende Odense Universitetshospital i Odense Kommune.

Letbanestationen ligger ved hospitalets hovedindgang, og åbner sammen med Det kommende nye Odense Universitetshospital. Da byggeriet er forsinket er det ikke dato på åbningen.

Letbanen går gennem et område, hvor der tidligere har været marker, men som nu er ryddet med henblik på bebyggelse. Letbanestationen ligger i den sydlige ende af området ved et sted, hvor en sti tidligere er gået på skrå gennem området. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron. Derudover bliver der anlagt en supercykelsti langs med letbanen gennem hospitalets og Syddansk Universitets område.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet23,0 meter
GPS koordinater55.35944523583654,10.427199147447377

Billede af Hospital Syd Letbanestation.
Billede af Hospital Syd Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. september 2022
Download billede

Historisk kort over Hospital Syd Letbanestation
Hospital Syd Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Parkering Odense Syd Letbanestation lå 12,2 km. fra første station.

Parkering Odense Syd Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende i et park and ride-anlæg syd for det ny Odense Universitetshospital.

Letbanestationen ligger midt i park and ride-anlægget, halvvejs mellem krydsene med Munkebjergvej og Søndre Hospitalsvej. De to veje har forbindelse med Fynske Motorvej og indfaldsvejen Svendborgvej. Bilister vil kunne parkere bilen på park and ride-anlægget, der får 800 parkeringspladser og plads til fjernbusser. Herfra vil man så kunne fortsætte med letbanen til hospitalet, Syddansk Universitet og videre ind mod byen. Derudover ligger Coop Odense Distributionscenter lidt for vest for Letbanestationen. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron.

I området syd for park and ride-anlægget ligger Odense Letbanes kontrol- og. Her er der administration, værksted og overvågning af driften samt opstillingsspor til de letbanetog, der ikke er i drift.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet25,6 meter
GPS koordinater55.35692543312381,10.420998345709425

Billede af Parkering Odense Syd Letbanestation.
Billede af Parkering Odense Syd Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. august 2022
Download billede

Historisk kort over Parkering Odense Syd Letbanestation
Parkering Odense Syd Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hestehaven Letbanestation lå 13,5 km. fra første station.

Hestehaven Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende på Hestehaven ved Hjalleseparken i Odense-forstaden Hjallese.

Letbanen ligger på den nordlige side af Hestehaven langs med en kombineret gang- og cykelsti. Letbanestationen ligger lige vest for indkørslen til Hjalleseparken. Letbanestationen består af to spor med hver sin sideliggende perron. Der er spærret for gennemkørsel for køretøjer ved Letbanestationen. De nærliggende Kærlandsvej og Hedelandsvej er også spærret for køretøjer ud mod Hestehaven.

Hjalleseparken er et kvarter med toetages rækkehuse nord for Letbanestationen. Nordvest for Letbanestationen ligger der et kvarter med parcelhuse og enetages rækkehuse. Området syd for er et erhvervsområde med bilsælgere og andre virksomheder.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet24,9 meter
GPS koordinater55.35695629535678,10.404163730139974

Billede af Hestehaven Letbanestation.
Billede af Hestehaven Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. august 2022
Download billede

Historisk kort over Hestehaven Letbanestation
Hestehaven Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hjallese Letbanestation var Odense Letbane's endestation og lå 14,4 km. fra første station.

Hjallese Letbanestation er en Letbanestation på Odense Letbane, beliggende ved Hjallese Station i Odense-forstaden Hjallese.

Letbanen kører langs Hestehaven og Hjallesegade op til Hjallese Station, hvor den har endestation. Letbanen kører nord for vejbanerne på hele strækningen. Ved Hjallese Station er regionaltogets perron flyttet til modsatte side, så der er direkte adgang til letbanen. Al indstigning er derfor øst for regionalbanens spor og der etableres en gangbro over Svendborgbanens spor.


Byggeår2021
Åbnet2022.05.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
Højdeplacering over havet24,9 meter
GPS koordinater55.357913313956885,10.393505929075916

Billede af letbanetog ud for Hjallese Letbanestation.
Billede af letbanetog ud for Hjallese Letbanestation.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. august 2022
Download billede

Historisk kort over Hjallese Letbanestation
Hjallese Letbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)