Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane - operatør: Arriva (Oprindelig: VNTJ)

VNTJ - Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane var en sammenslutning mellem Varde-Nørre Nebel Jernbane (VNJ), også kaldet Nebelbanen, som åbnet i 1903 og forlænget fra Nørre Nebel til Tarm (NTJ) der kom til i 1913. Baneselskabet skiftede navn til Vestbanen A/S 10. maj 1977. Dette navn er dog ikke entydigt, da det også bruges af DSB om København-Korsør-banen. I folkemunde hedder banen også Nebelgrisen eller på vestjysk æ Newlgris.

Den store jernbanelov fra 1894 indeholdt en jernbane fra Nymindegab over Billum til Varde med sidebane fra Billum til Esbjerg. Nymindegab var i 1870'erne stadig en af de vigtigste fiskerihavne på vestkysten syd for Limfjorden, og det var meningen, at banen skulle transportere fisk herfra. Men da det blev stadig sværere at vedligeholde Ringkøbing Fjords udløb ved Nymindegab, mistede byen sin betydning, og Rigsdagen besluttede i 1900 at droppe det sidste stykke mellem Nørre Nebel og Nymindegab. Banens transport af fisk blev aldrig særlig stor og bortfaldt helt efter 1. Verdenskrig. Banens væsentligste transportartikler var teglværksprodukter, foderstoffer, brændsel og ikke mindst mergel fra mergellejerne ved Ringkøbing.

Behovet for mergel til de magre jorder var et vigtigt argument for at forlænge banen fra Nørre Nebel til Tarm. Denne strækning var med i den store jernbanelov fra 1908. Loven krævede, at Nørre Nebel-Tarm Jernbane (NTJ) skulle drives sammen med VNJ, så det blev aftalt at have fælles materiel, driftsbestyrer, banemester og togpersonale, mens stations- og banepersonale blev ansat i hvert af de to selskaber. Tarmbanens 6 stationer blev alle betjent af ekspeditricer, baneformændenes koner.

Tarmbanen gav ikke nævneværdig ekstra trafik på VNJ, og banen gav i sig selv underskud, så Trafikkommissionen, der aflagde betænkning i 1939, frarådede yderligere statsstøtte til den.

Sidebanen fra Billum til Esbjerg var blevet droppet, fordi Varde by frygtede at miste sit opland og fordi koncessionshaverne mente, at det ville være urentabelt at drive en "gaffelbane". I 1915 dukkede ideen op igen, nu som en bane fra Oksbøl til Esbjerg med stationer i Tarp, Kokspang, Hjerting, Sædding samt et trinbræt ved Vognsbøl og tilslutning til statsbanen ved Boldesager. Herfra skulle en anden banelinje gå mod nordøst til Agerbæk. Dette forslag kom med i den sidste store jernbanelov fra 1918, men i to dele: Esbjerg-Oksbøl og Esbjerg-Agerbæk. Dog var der ingen, der søgte eneretsbevilling til disse baner.

Et andet projekt i denne lov ville også have berørt Nebelbanen: en jernbane fra Sønder Omme over Ølgod til Lunde eller Nørre Nebel. Her blev der givet eneretsbevilling i 1919, og banen var detailprojekteret i 1920. Jernbanekommissionen fra 1923, som skulle vurdere lovens projekter, frarådede dog at anlægge denne bane, som ville blive det mindst rentable af alle lovens projekter. Herefter stoppede bevillingshaverne arbejdet.

I 1917 dukkede forslaget om en Nymindegabbane op igen. Der blev udarbejdet en plan om en 7,6 km lang bane fra Nørre Nebel med holdeplads ved Lønne Kirke og endestation 100 m fra Nymindegab Kro. Forslaget blev faktisk vedtaget i Folketinget, men planen strandede. Egnens kommuner var interesserede i at transportere grus fra Nymindegab til vejanlæg, så endnu et forsøg blev gjort i 1925, men forgæves.

Under Besættelsen blev VNJ's trafik syvdoblet. Banen blev benyttet meget til at transportere materialer og danske arbejdere til deres arbejdspladser, hvor de byggede bunkere og andre forsvarsanlæg for tyskerne. Tyskerne begyndte straks på en kraftig udvidelse af Oksbøllejren, der var oprettet af dansk militær i 1929. Til forsyning af lejren blev Baunhøj Sidespor oprettet 1 km nord for Oksbøl. Det var en rangerbanegård med 6 læssespor og smalsporsbane til lejrområdet.

Så kom der endelig bane fra Nørre Nebel til Nymindegab, hvor tyskerne 1941-43 anlagde en hel fæstning med hærkystbatteri, kystradarstation og flakskydeplads samt Nymindegablejren til indkvartering af det enorme personel. Sporet havde en samlet længde på 12 km inkl. sidespor og var anlagt med gamle skinner på 33,4 kg/m fra 1897-1914. Det var færdigt i august 1942 og fik status af "privat sidespor for den tyske Værnemagt", så det ikke kunne bruges til andre transporter end tyskernes. Ved Houstrupvej tæt på Lønne Kirke var der et trinbræt for lokale arbejdere frem til 1945. 6 km fra Nørre Nebel kom stationen Kragelund eller Tresporet, hvor der var depotspor på begge sider af hovedsporet. I km 6,65 delte hovedsporet sig. Sporet mod nord gik til Lejrbanegården, der havde 5 opstillingsspor med omløb mellem to af dem. Herfra fortsatte det midterste spor til en remise (opført i 1943) og ammunitionsdepoter med 2 spor. Sporet mod vest passerede kort efter et sidespor til en gruppe ammunitionsdepoter i Nyminde Plantage. Derefter gik det helt ud i klitterne til en rangerbanegård med to parallelle spor med omløb. Så kunne man ad jernbanen føre mobilt antiluftskyts ud til Flaklejren, hvor der var skydestandpladser, ildlederbunkers og tilkørselsveje af beton. Snart kom der hver uge lukkede tog fra Berlin med nye luftværnsbatterier, der skulle afprøves. Efter endt indskydning kørte de igen, formodentlig til fronten.

Tyskernes anlæg af hærkystbatterier fortsatte i 1944, hvor man også begyndte på Tirpitz-stillingen ved Oksby. Den blev ikke færdig inden tyskernes kapitulation, men der nåede at blive anlagt jernbane fra Oksbøl til byggepladsen. Først var det en 900 mm smalsporsbane, senere et tungt normalspor med en skinnevægt på 41 kg/m, maksimal stigning på 12,5 ‰ og mindste kurveradius på 300 m. Natten mellem 17. og 18. august 1944 blev det 13 km lange sidespor sluttet til VNJ's hovedspor i km 14,5 ca. 500 m sydøst for Oksbøl Station.

I slutningen af Besættelsen kom mange tyske flygtninge til Oksbøllejren, og efter Besættelsen blev den også brugt som flygtningelejr indtil 1. maj 1949, hvor den blev militærnægterlejr. De militære transporter steg i løbet af 1950'erne, og der kunne være samlet op mod 100 godsvogne på Oksbøl Station. For at aflaste stationen blev der igen anlagt et 550 m langt krydsningsspor ved Baunhøj trinbræt. Fra 1. juli 1959 blev lejren anvendt af Panserskolen, senere Hærens Kampskole, indtil den i maj 1982 flyttede til nye bygninger i Oksbøl Sydlejr. Allerede i 1974 var der planer om et sidespor til øvelsesområdet, så man undgik omlæsning på Oksbøl Station og tung trafik gennem byen. 20. januar 1979 kunne man indvie det 6 km lange spor fra Hesselmed trinbræt til Oksbøl Syd, der er en lille stationsbygning og 2 læssespor med hver sin enderampe og læssevej.

I oktober 1945 blev strækningerne Nørre Nebel-Nymindegab og Oksbøl-Oksby anvendt til udkørsel af bl.a. mergel, men VNJ's driftsbestyrer mente ikke, at regelmæssig offentlig trafik kunne svare sig. Klitsporet i Nymindegab blev taget op i 1945-46, Oksby-sporet i 1946-47. Nymindegablejren var også flygtningelejr efter Besættelsen, men den blev i november 1946 overtaget af Forsvarsministeriet. Sporet fra Nørre Nebel til lejren blev stort set kun brugt til militære transporter. I 1976 overvejede VNJ at starte persontrafik til Nymindegab, men opgav det hurtigt efter en analyse af den forventede trafik. I 1984, hvor sporet i flere år ikke havde været trafikeret, fik det en renæssance, da reparation af bælterne på Forsvarets bæltekøretøjer blev placeret i Nymindegablejren, og transporten af køretøjerne skulle foregå med banen. I 1990 blev det overvejet at udskifte det gamle spor ved genbrug af skinner fra Varde-Nørre Nebel, men det ønskede Forsvaret ikke at finansiere. I sommeren 2001 blev det muligt at køre på skinnecykel på dage, hvor der ikke var anden trafik på sporet. I de følgende år blev der kørt veterantog af Dansk Jernbane-Klubs Veterantog Vest, men sporet er nu afskåret fra omverdenen, da skinnerne er taget op i den vestlige del af Nørre Nebel.

Efter krigen var VNJ's spor meget nedslidt, men 4,8 km spor og 5 sporskifter blev udskiftet med efterladt tysk materiel. Under krigen var jernbanebroen over Varde Å blevet understøttet af to bropiller for at klare de tunge transporter. En ny bro blev bygget i 1951, og i 1950-53 blev resten af sporet fornyet med skinner på 27,55 kg/m. 25% af svellerne blev udskiftet, og der blev lagt flere sveller, så akseltrykket kunne hæves til 14 t.

VNJ og Varde-Grindsted Jernbane (VGJ), der allerede fra 1928 havde fælles overbanemester, fik fra 1. april 1952 også fælles direktør og hovedkontor på Varde Vest. De to baner blev aldrig fusioneret helt, men fra 1. april 1953 etablerede de også værkstedsfællesskab. VGJ blev nedlagt 31. marts 1972, og i foråret 1973 overtog VNJ dens remise- og værkstedsbygninger nordøst for Varde Station.

I 1985-1989 blev Vestbanens skinner igen fornyet, nu med et helsvejst spor på 37 kg/m, lagt på nye imprægnerede bøgesveller. Moderniseringen omfattede også nye krydsningsspor på stationerne Varde Vest, Janderup, Billum, Oksbøl og Outrup samt nye perroner og ny belysning.

Efter et par turbulente årtier med mange diskussioner om privatbanernes fremtid blev Vestbanen reddet fra lukning på et regionsrådsmøde i februar 2011. Dog skulle de 3 trinbrætter Elkærdam, Hesselmed og Søvigsund nedlægges, hvorefter de andre blev renoveret. I sommeren 2012 stod jernbanen klar med nye tog af typen Lint 41, renoverede trinbrætter, signaler, bomovergange og rejsekortterminaler. Og den gamle drøm om tog direkte til Esbjerg blev realiseret, idet Vestbanens tog fortsætter fra Varde til Esbjerg. Banens tre Y-tog endte efter næsten 30 års tjeneste i Peru.

Vestbanen A/S eksisterer stadig, men hører nu under Sydtrafik. Drift og infrastruktur varetages af Arriva, der betjener banen med Lint 41-togsæt.

Vigtige stamdata for Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane


Jernbanens længde i km 67,6
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
BaneforkortelseVNTJ
Dato for Koncession1900.10.04
Jernbanen åbnet1903.03.15
Persontrafik nedlagtI drift
Godstrafik nedlagtI drift
Jernbanen nedlagtI drift
SportypeEnkelt
Sporvidde1435 mm
Skinnevægt22,5 kg/m, 27,55 kg/m fra 1953 og 37 kg/m i skærveballast fra 1989
BallastGrus
Max stigning10 ‰, i Varde dog 12,5 ‰
Kurveradius600 meter, i Varde dog 300 meter
Hastighed max60 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Max akseltryk15,4 Tons
Bane statusPrivatbane

Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
2002.06.01 I drift Arriva Arriva
1977.05.10 2002.06.01 Vestbanen A/S Vestbanen
1940.09.01 1977.05.10 Varde Nørre Nebel Jernbane VNJ
1913.11.04 1940.09.01 Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane VNTJ
1903.03.15 1913.11.04 Varde Nørre Nebel Jernbane VNJ

Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane har eller har haft følgende stoppesteder
Banekort over Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane

Banekort fra Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane  (VNTJ).
Banekort fra Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane (VNTJ).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 6. oktober 2011 - LINK til kilde.


Varde Station (Va) er Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane banens første station

Varde station blev indviet 3. oktober 1874 samtidig med jernbanestrækningen Esbjerg-Varde.
Året efter 8. august 1875 blev banen forlænget mod nord til Ringkøbing.

28 år senere 15. marts 1903 blev forbindelsen til Nørre Nebel indviet.
Mod vest blev Varde-Grindsted Jernbane indviet 13. april 1919, som var aktiv til nedlæggelsen 31. marts 1972.


Byggeår1874
Åbnet1874.10.03
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationspladsen 3, 6800 Varde
StednavneforkortelseVa
Højdeplacering over havet5,1 meter
GPS koordinater55.616100,8.484255

Billede af Varde Station.
Billede af Varde Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 17. juni 2023
Download billede

Historisk kort over Varde Station
Varde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Arnbjerg Trinbræt (Am) ligger 0,4 km. fra første station.

Arnbjerg var trinbræt for Varde Sommerland i perioden 1991-2002


Byggeår1991
Åbnet1991
Nedlagt2002
Nedrevet2013 (perronkant eksister dog stadig)
StednavneforkortelseAm
Højdeplacering over havet4,8 meter
GPS koordinater55.61886248087898,8.488949424519946

Billede af Arnbjerg Trinbræt.
Billede af Arnbjerg Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 17. juni 2023
Download billede

Historisk kort over Arnbjerg Trinbræt
Arnbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Frisvadvej Trinbræt (Frt) ligger 1,5 km. fra første station.

Frisvadvej trinbræt er placeret på begge sider af Frisvadvej. I 1975 blev der etableret et venteskur ved trinbrættet.


Byggeår1962
Åbnet1962
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseFrt
Højdeplacering over havet13,7 meter
GPS koordinater55.627603,8.487077

Billede af Frisvadvej Trinbræt (perron øst for Frisvadvej).
Billede af Frisvadvej Trinbræt (perron øst for Frisvadvej).
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 17. juni 2023
Download billede

Historisk kort over Frisvadvej Trinbræt
Frisvadvej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Varde Vest Station (Vav) ligger 2,4 km. fra første station.

Varde Vest station var hovedkontoret for Varde-Nørre Nebel Jernbane.

Varde-Nørre Nebel Jernbane (VNJ) og Varde-Grindsted Jernbane (VGJ), havde allerede fra 1928 fælles overbanemester, men fra 1. april 1952 fik banerne også fælles direktør og Varde-Grindsted Jernbane (VGJ) flyttede deres hovedkvarter ind på Varde Vest station. De to baner blev aldrig helt fusioneret.
Fra 1. april 1953 blev der etablerede et værkstedsfællesskab mellem VNJ og VGJ. Da VGJ blev nedlagt 31. marts 1972, overtog VNJ i foråret 1973 deres remise- og værkstedsbygninger som lå nordøst for Varde Station.


Andre navne og stavemåderFør 02.06.1957 Varde Vestbanegaard.
Byggeår1902
Åbnet1903.03.14
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSvinget 11, 6800 Varde
StednavneforkortelseVav
Højdeplacering over havet11,0 meter
GPS koordinater55.624437,8.476444

Billede af Varde Vest Station.
Billede af Varde Vest Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 17. juni 2023
Download billede

Historisk kort over Varde Vest Station
Varde Vest Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Boulevarden Trinbræt (Bot) ligger 3,5 km. fra første station.

Boulevarden Trinbræt er etableret med perron på begge sider af Nordre Boulevard for at mindske den tid bommene er nede under standsning ved trinbrættet.


Byggeår1987
Åbnet1987
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseNordre Boulevard, 6800 Varde
StednavneforkortelseBot
Højdeplacering over havet6,1 meter
GPS koordinater55.623829,8.460211

Billede af Boulevarden Trinbræt.
Billede af Boulevarden Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Boulevarden Trinbræt
Boulevarden Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Elkærdam Trinbræt (El) ligger 5,6 km. fra første station.

Elkærdam Trinbræt blev etableret den 26. maj 1963 ved baneoverskæringen med Elkærdamvej, og var med en sparsom jordperron og et lille kvadratisk venteskur. Elkærdam Trinbræt blev moderniseret 1988.

Elkærdam Trinbræt blev sammen med Søvig Sund og Hesselmed Trinbræt på Varde-Nørre Nebel Jernbane nedlagt den 30. juni 2012. Efterfølgende blev det elektriske udstyr fjernet og stationsskiltene blev nedtaget.


Byggeår1963
Åbnet1963.05.26
Nedlagt2012.06.30
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseEl
Højdeplacering over havet4,8 meter
GPS koordinater55.626137,8.426172

Billede af Elkærdam Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Elkærdam Trinbræt har ligget her.
Billede af Elkærdam Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Elkærdam Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Elkærdam Trinbræt
Elkærdam Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hyllerslev Trinbræt (Hyv) ligger 7,4 km. fra første station.

Hyllerslev Station blev nedsat til trinbræt med sidespor den 1. maj 1963. I 1986 blev Hyllerslev Trinbræt flyttet ca. 100 meter hen til Hyllerslev Stationsvej mod øst. Hyllerslev Trinbræt fik i 1987 anlagt ny perron med venteskur.

Resterne af sidesporet ved Hyllerslev Station blev fjernet i 1995.


Byggeår1986
Åbnet1986
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseHyllerslev Stationsv, 6851 Janderup Vestj
StednavneforkortelseHyv
Højdeplacering over havet6,7 meter
GPS koordinater55.626327063122766,8.400836978416487

Billede af Hyllerslev Trinbræt.
Billede af Hyllerslev Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Hyllerslev Trinbræt
Hyllerslev Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Janderup Trinbræt (Jad) ligger 8,9 km. fra første station.

Janderup Station blev nedsat til trinbræt i 2002, hvor der blev anlagt en ny perron med venteskur lidt vest for den oprindelige station. Stationsbygningen blev solgt ved samme lejlighed.

Det oprindelige læssespor blev ombygget til krydsningsspor i 1979.


Byggeår2002
Åbnet2002
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBanevangen 8C, 6851 Janderup Vestj
StednavneforkortelseJad
Højdeplacering over havet7,2 meter
GPS koordinater55.622735401991754,8.373710417748518

Billede af Janderup Trinbræt.
Billede af Janderup Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Janderup Trinbræt
Janderup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Billum Trinbræt (Bim) ligger 11,7 km. fra første station.

Billum Station blev nedsat til trinbræt i 2002 og stationsbygningen solgt til privat beboelse.

Det oprindelige sidespor til brugsforeningen er fjernet og læssesporet ombygget til krydsningsspor i 1979-1980.


Byggeår1902
Åbnet2002
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKastanjevej, 6852 Billum
StednavneforkortelseBim
Højdeplacering over havet9,1 meter
GPS koordinater55.61695717896689,8.331125103095777

Billede af Billum Trinbræt.
Billede af Billum Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Billum Trinbræt
Billum Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hesselmed Trinbræt (Hst) ligger 14,2 km. fra første station.

Fra starten i 1962 var Hesselmed Trinbræt med en meget kort jordperron. Et genbrugt venteskur fra Biltoft trinbræt, på Varde-Grindsted Jernbane, blev flyttet til Hesselmed Trinbræt i 1972. Venteskuret blev udskiftet med et nyt i 1985.

Hesselmed Trinbræt blev sammen med Elkærdam og Søvig Sund Trinbræt på Varde-Nørre Nebel Jernbane nedlagt den 30. juni 2012. Efterfølgende blev det elektriske udstyr fjernet og stationsskiltene blev nedtaget.


Byggeår1962
Åbnet1962.05.08
Nedlagt2012.06.30
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseHst
Højdeplacering over havet11,1 meter
GPS koordinater55.619024,8.294938

Billede af Hesselmed Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Hesselmed Trinbræt har ligget her.
Billede af Hesselmed Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Hesselmed Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Hesselmed Trinbræt
Hesselmed Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Oksbøl Station (Oks) ligger 15,1 km. fra første station.

Syd for Oksbøl Station er der sidesport til Oksbøl kasserne, som ligger mod vest.


Andre navne og stavemåderFør 30.04.1968 Oxbøl, før 02.05.1934 Oksbøl (i landskøreplan først ændret 15.05.1939).
Byggeår1903
Åbnet1903.03.14
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseØstergade 17, 6840 Oksbøl
StednavneforkortelseOks
Højdeplacering over havet15,6 meter
GPS koordinater55.626003,8.283476

Billede af Oksbøl Station.
Billede af Oksbøl Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Oksbøl Station
Oksbøl Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Baunhøj Trinbræt (Bah) ligger 16,4 km. fra første station.

Baunhøj Trinbræt med Sidespor var under 2. verdenskrig med et sidespor der endte i en enderampe. Sidesporet blev i 1959 forlænget til et 550 meter langt sidespor.

Fra den 16. juni 2001 blev Baunhøj Trinbræt med Sidespor nedsat til trinbræt, hvor sidesporet ved samme lejlighed blev afkortet for senere at blive fjernet helt i 2002.


Byggeår1942
Åbnet2001.06.16
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKirkegade 70, 6840 Oksbøl
StednavneforkortelseBah
Højdeplacering over havet18,5 meter
GPS koordinater55.635874,8.283070

Billede af Baunhøj Trinbræt.
Billede af Baunhøj Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Baunhøj Trinbræt
Baunhøj Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vrøgum Trinbræt (Vrø) ligger 18,2 km. fra første station.

Vrøgum Station var med omløbs- og læssespor samt svinefold. Fra efteråret 1968 blev Vrøgum Station ubetjent. Stationsbygningen blev i 2002 solgt til privat beboelse.

Vrøgum Stations sidesporet blev i 1987 afkortet mod syd.


Byggeår1902
Åbnet1968 (efteråret)
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej, 6840 Oksbøl
StednavneforkortelseVrø
Højdeplacering over havet16,0 meter
GPS koordinater55.65395653976516,8.292311434453195

Billede af Vrøgum Trinbræt.
Billede af Vrøgum Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Vrøgum Trinbræt
Vrøgum Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jegum Trinbræt (Jeg) ligger 19,6 km. fra første station.

Jegum Trinbræt er placeret ved Jegum Ferieland.


Byggeår1992
Åbnet1992
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseJeg
Højdeplacering over havet5,0 meter
GPS koordinater55.664693,8.301735

Billede af Jegum Trinbræt.
Billede af Jegum Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Jegum Trinbræt
Jegum Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Søvig Sund Trinbræt (Søt) ligger 21,8 km. fra første station.

Søvig Sund Trinbræt blev etableret 8 fra maj 1962 med jordperron og lille kvadratisk venteskur, men Søvig Sund Trinbræt blev Moderniseret 1988.

Søvig Sund blev sammen med Elkærdam og Hesselmed Trinbræt på Varde-Nørre Nebel Jernbane nedlagt den 30. juni 2012. Efterfølgende blev det elektriske udstyr fjernet og stationsskiltene blev nedtaget.


Byggeår1962
Åbnet1962.05.08
Nedlagt2012.06.30
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseSøt
Højdeplacering over havet6,5 meter
GPS koordinater55.684204427136336,8.304267455278566

Billede af Søvig Sund Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Søvig Sund Trinbræt har ligget her til venstre i billedet.
Billede af Søvig Sund Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Søvig Sund Trinbræt har ligget her til venstre i billedet.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Søvig Sund Trinbræt
Søvig Sund Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dyreby Trinbræt (Dy) ligger 23,6 km. fra første station.

Dyreby Trinbræt blev etableret lige efter 2. verdenskrig i 1945 og var med et beskedent venteskur. Dyreby Trinbræt blev moderniseret i 1988 med ny beton perron.


Byggeår1945
Åbnet1945
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseDyrebyvej 15, 6854 Henne
StednavneforkortelseDy
Højdeplacering over havet17,0 meter
GPS koordinater55.699867,8.298224

Billede af Dyreby Trinbræt.
Billede af Dyreby Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Dyreby Trinbræt
Dyreby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Henne Trinbræt (Hnn) ligger 25,0 km. fra første station.

Henne station var med omløbs- og læssespor og senere i 1912 eller 1913 kom der krydsningsspor til. Krydsningssporet blev fjernet igen i 1976 og læssesporet fjernet i 1981.

Hennes stationsbygning blev solgt i januar 2002 og der blev lavet et nyt venteskur øst for stationsbygningen.


Byggeår1903
Åbnet2002
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStrandvejen, 6854 Henne
StednavneforkortelseHnn
Højdeplacering over havet18,0 meter
GPS koordinater55.710281975401195,8.304183683456815

Billede af Henne Trinbræt.
Billede af Henne Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 17. juni 2023
Download billede

Historisk kort over Henne Trinbræt
Henne Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Outrup Trinbræt (Ovt) ligger 27,7 km. fra første station.

Outrup Station var med læssespor og et sidespor til slagteriet. Outrup Station blev ubetjent fra  januar 1996 og stationsbygningen blev solgt til privat beboelse i efteråret 2002.


Andre navne og stavemåderFør __.__._??_ Ovtrup, før 30.04.1968 Outrup.
Byggeår1902
Åbnet1996 (januar)
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseJernbanegade, 6855 Outrup
StednavneforkortelseOvt
Højdeplacering over havet17,0 meter
GPS koordinater55.717499346387314,8.344843282936758

Billede af Outrup Trinbræt.
Billede af Outrup Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Outrup Trinbræt
Outrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Løftgård Trinbræt (Løt) ligger 29,1 km. fra første station.

Løftgård Trinbræt blev etableret i 1945 med en perron af sveller og et meget lille venteskur. I 1989 blev Løftgård Trinbræt moderniseret med ny perron og et nyt venteskur.


Byggeår1945
Åbnet1945
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseLøftgårdevej 7, 6855 Outrup
StednavneforkortelseLøt
Højdeplacering over havet13,8 meter
GPS koordinater55.729449,8.352982

Billede af Løftgård Trinbræt.
Billede af Løftgård Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Løftgård Trinbræt
Løftgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lunde J Trinbræt (Luj) ligger 32,2 km. fra første station.

Lunde J Station havde oprindelig omløbs- og læssespor. Ud fra Lunde station udgik et lille sidespor til virksomheder syd for stationen. Sidesporet fandes stadig i 2015, men er blevet asfalteret over i overskæringen med Lundagervej.

Lunde J Station blev ubetjent med udgangen af 1993 og stationsbygningen blev solgt til privatbeboelse i januar 2002.


Byggeår1903
Åbnet1993 (udgangen af året)
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseSkolegade, 6830 Nørre Nebel
StednavneforkortelseLuj
Højdeplacering over havet22,7 meter
GPS koordinater55.75599222024369,8.364222487201703

Billede af Lunde J Trinbræt.
Billede af Lunde J Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Lunde J Trinbræt
Lunde J Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Nebel Landevej Trinbræt ligger 35,4 km. fra første station.

Nørre Nebel Landevej trinbræt lå ved overkørsel 158 på landevejen Varde-Nørre Nebel-Hvide Sande.


Byggeår1930
Åbnet1930
Nedlagt1948
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet9,6 meter
GPS koordinater55.767701,8.312541

Billede af Nørre Nebel Landevej Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Nørre Nebel Landevej Trinbræt har ligget her.
Billede af Nørre Nebel Landevej Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Nørre Nebel Landevej Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Nørre Nebel Landevej Trinbræt
Nørre Nebel Landevej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Nebel Station (Nbl) ligger 37,3 km. fra første station.

Nørre Nebel station er i dag endestation på Varde - Nørre Nebel banen.

I 1913 blev banen forlænget fra Nørre Nebel til Tarm, men denne strækning lukkede igen i 1940.


Andre navne og stavemåderFør __.__._??_ Nørre-Nebel, før 30.04.1968 Nørre Nebel.
Byggeår1902
Åbnet1903.03.14
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 1, 6830 Nørre Nebel
StednavneforkortelseNbl
Højdeplacering over havet7,8 meter
GPS koordinater55.777381,8.290450

Billede af Nørre Nebel Station.
Billede af Nørre Nebel Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 17. juni 2023
Download billede

Historisk kort over Nørre Nebel Station
Nørre Nebel Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1912
Åbnet1913.11.04
Nedlagt1940.09.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektE. Ambt og A. Preisler
AdresseBækager 11, 6893 Hemmet
Højdeplacering over havet5,2 meter
GPS koordinater55.812120,8.300072

Billede af Sønder Bork Station.
Billede af Sønder Bork Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Sønder Bork Station
Sønder Bork Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1913
Åbnet1913.11.04
Nedlagt1940.09.01
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet5,0 meter
GPS koordinater55.822508,8.304272

Billede af Obling Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Obling Trinbræt har ligget her.
Billede af Obling Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Obling Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Obling Trinbræt
Obling Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1913
Åbnet1913.11.04
Nedlagt1940.09.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektE. Ambt og A. Preisler
AdresseVestervang 9, 6893 Hemmet
Højdeplacering over havet6,0 meter
GPS koordinater55.833596,8.314321

Billede af Nørre Bork Station.
Billede af Nørre Bork Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Nørre Bork Station
Nørre Bork Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1913
Åbnet1913.11.04
Nedlagt1940.09.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektE. Ambt og A. Preisler
AdresseGalgebjergevej 2, 6893 Hemmet
Højdeplacering over havet16,5 meter
GPS koordinater55.823216,8.408354

Billede af Sønder Vium Station.
Billede af Sønder Vium Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Sønder Vium Station
Sønder Vium Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1913
Åbnet1913.11.04
Nedlagt1940.09.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektE. Ambt og A. Preisler
AdresseKirkestrædet 4, 6893 Hemmet
Højdeplacering over havet6,9 meter
GPS koordinater55.850233,8.376957

Billede af Hemmet Station.
Billede af Hemmet Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Hemmet Station
Hemmet Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1912
Åbnet1913.11.04
Nedlagt1940.09.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektE. Ambt og A. Preisler
AdresseKrogen 1, 6880 Tarm
Højdeplacering over havet7,2 meter
GPS koordinater55.891152,8.413473

Billede af Vostrup Station.
Billede af Vostrup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Vostrup Station
Vostrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1913
Åbnet1913.11.04
Nedlagt1940.09.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektE. Ambt og A. Preisler
AdresseTarmvej 35A, 6880 Tarm
Højdeplacering over havet9,2 meter
GPS koordinater55.90156466965694,8.445414299898378

Billede af Lønborg Station.
Billede af Lønborg Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Hansen, Chr., murermester - 1959 -
Person: Hansen, Chr., murermester
Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Skjern, Lønborg
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1959
Note: Id: OD02921_023.tif


Historisk kort over Lønborg Station
Lønborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kyvling Trinbræt ligger 65,0 km. fra første station.

Kyvling trinbræt hed i starten Kjufling Trinbræt


Andre navne og stavemåderKjufling
Byggeår1913
Åbnet1913.11.04
Nedlagt1940.09.01
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet4,4 meter
GPS koordinater55.908948,8.481170

Billede af Kyvling Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Kyvling Trinbræt har ligget her.
Billede af Kyvling Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Kyvling Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Kyvling Trinbræt
Kyvling Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tarm Trinbræt (Ta) er Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane banens endestation og ligger 67,6 km. fra første station.

Tarm Station var mellemstation på jernbanestrækningen Varde–Ringkøbing, som blev indviet 8. august 1875. Den er en del af Den vestjyske længdebane (Esbjerg–Struer).

Den 4. november 1913 blev Varde-Nørre Nebel Jernbane (VNJ) forlænget til Tarm, hvor banen fik tilslutning på Tarm station. I den periode skiftede banen navn fra Varde-Nørre Nebel Jernbane (VNJ) til Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane (VNTJ). VNTJ havde en tosporet remise på Tarm Station.

VNTJ fik dog ingen lang levetid da denne blev nedlagt igen 1. september 1940.


Byggeår1875
Åbnet1970
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationsvej 2B, 6880 Tarm
StednavneforkortelseTa
Højdeplacering over havet5,6 meter
GPS koordinater55.90977111928359,8.520643684799552

Billede af Tarm Trinbræt.
Billede af Tarm Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. juli 2023
Download billede

Historisk kort over Tarm Trinbræt
Tarm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Vestbanen 1903-1978 (Dansk Jernbane-Klub: 41)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestbanen 1903-1978 (Dansk Jernbane-Klub: 41)
Ole-Chr. M. Plum & Birger Wilcke
1978
167

Dansk Jernbane-Klub
87-87050-06-4