Jernbaneloven af 21. april 1914 - LOV nr 91


Lov om Ændring i Lov Nr 156 af 27de Maj
1908 om ny Jernbaneanlæg m.v. (* 1)VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og
Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:§ 1


Det i § 6 under Nr. 1 anførte Jernbaneanlæg
ændres til:


»Forlængelse af Helsingør-Hornbæk-Banen
til Gilleleje.«
§ 2


I § 9, 1ste Linie, indsættes foran »5«:
»1,».


Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 21de April 1914.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


Christian R.


(L.S.)


Hassing Jørgensen.