Jernbaneloven af 31. marts 1917 - LOV nr 182


Lov om Anlæg af Fiskerihavne paa Jyllands
Vestkyst (* 1)VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de
Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt :
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:§ 1


Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til for
Statskassens Regning at lade anlægge en større
Fiskerihavn ved Helshage (Hanstholm), en mindre Fiskerihavn ved
Hirtshals og en Læmole ved Løkken.
§ 2


Til de i § 1 nævnte Foranstaltninger kan der anvendes
indtil henholdsvis 11,400,000 Kr., 4,200,000 Kr. og 500,000 Kr.,
tilsammen 16,100,000 Kr., deraf i Finansaaret 1917-18 30,000 Kr.
§ 3


Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til, om fornødent
ved Ekspropriation efter Reglerne i Forordningen af 5. Marts 1845,
at erhverve for Statskassen de til de paagældende Anlæg
nødvendige Grunde og Materialer m.v. samt saadanne lidet
bebyggede Arealer omkring og i Nærheden af de i § 1
nævnte Havne, som det maatte være af Interesse for
Staten at have Raadighed over. Denne Bemyndigelse gælder dog
ikke ud over 7 Aar fra 1. April 1917 at regne.


Saafremt det maatte blive nødvendigt at foretage tvungen
Erhvervelse af Grunde og Materialier m.v. til Anlæg af en
Jernbaneforbindelse til Havnen ved Helshage, sker denne Erhvervelse
ligeledes i Overensstemmelse med Reglerne i den fornævnte
Forordning.


Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 31te Marts 1917.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


Christian R.


(L.S.)


/ Hassing Jørgensen.