Tisvildebanens 100-årsjubilæum, kom til jubilæumsfest på Tisvildeleje Station den 13. juli! - klik her for at se mere!


Jernbaneloven af 17. april 1941 - LOV nr 191


Lov om Anlæg af en Motorvej fra Rødby
Havn til Storstrømsbroen, herunder Bygning af en Bro over
Guldborgsund (* 1) (* 2)    VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade
Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til
Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre
vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke
stadfæstet følgende Lov:     § 1


Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til for
Statskassens Regning at lade anlægge en Vej udelukkende for
Kørsel med Motorkøretøjer fra Rødby
Havn til Storstrømsbroen, herunder Bygning af en Bro over
Guldborgsund, samt til i denne Anledning at lade foretage de
Forlægninger og Ændringer i det bestaaende Vejnet, der
er nødvendige for at tilvejebringe det nye Vejanlæg og
for paa mest hensigtsmæssig Maade at sætte dette i
Forbindelse med det bestaaende Vejnet.


Tilslutning af andre Veje til Motorvejen maa kun ske paa enkelte
af Ministeren for offentlige Arbejder nærmere bestemte
Steder, og ud over disse Tilslutninger maa der ikke være
Adgang til Vejen.
     § 2


Til Gennemførelse af de i § 1 omhandlede
Foranstaltninger skal Ekspropriation af saavel Arealer som
Materialer m.v. kunne ske efter Reglerne i Forordning af 5. Marts
1845, jfr. Lov Nr. 6 af 10. Januar 1928.
     § 3


De nødvendige Beløb til de i denne Lov nævnte
Foranstaltningers Gennemførelse bevilges paa de aarlige
Finanslove.


Finansministeren bemyndiges til at tilvejebringe de til
Anlæggets Gennemførelse fornødne Beløb
ved Udstedelse af Statsobligationer.
     § 4


Til Dækning af Statens samlede Udgifter ved Anlæggets
Gennemførelse samt af Udgifterne ved Anlæggets
fremtidige Vedligeholdelse vil der i det fornødne Antal Aar
- foruden de i øvrigt fastsatte Afgifter - være at
svare en Afgift til Statskassen af 1 Øre pr. Liter af
Benzin, som i Tiden fra den Dag, nærværende Lov træder
i Kraft, indføres till eller fremstilles her i Landet, eller
som ved Lovens Ikrafttræden henligger paa Kreditlager, jfr. §
4, Stk. 2, i Lov Nr. 132 af 29. Juni 1927.


Naar Dækning er opnaaet for Anlægsudgifter, vil
Afgiften være at henlægge til en Fond, af hvis Renter
Udgifterne til den fremtidige Vedligeholdelse udredes. Naar Fonden
ved Udgangen af et Kvartal vil have naaet den efter Ministeren for
offentlige Arbejders Skøn fornødne Størrelse,
bortfalder Afgiften.


Som Benzin beskattes efter nærværende Lov enhver
Vare, som er eller maatte blive afgiftspligtig efter Bestemmelserne
i nævnte Lov af 29. Juni 1927.


Der indrømmes Fritagelse for og Tilbagebetaling af
Afgiften i samme Omfang, som fastsat i § 5 i fornævnte
Lov af 29. Juni 1927 og § 8 i Lovbekendtgørelse Nr. 123
af 23. Marts 1932.


Med Hensyn til Opkrævning af Afgiften, Straf for
Overtrædelser og de deraf foranledigede Sagers Behandling
m.v. kommer Bestemmelserne i §§ 2, 4 og 6 i oftnævnte
Lov af 29. Juni 1927 til Anvendelse.
     § 5


Ministeren for offentlige Arbejder fastsætter efter
Forhandling med Arbejds- og Socialministeren de nærmere
Regler med Hensyn til Anvendelsen af den ved de i denne Lov
omhandlede Jordarbejder fornødne Arbejdskraft.
     § 6


Saa længe de i Henhold til denne Lov erhvervede Grunde
anvendes til det af Loven omfattede Anlæg eller forbeholdes
en senere Udvidelse af samme, fritages de for alle Skatter,
Afgifter og Byrder.


Brugen af Stempelpapir eftergives for alle Overenskomster og
Forskrivninger, der udfærdiges i Anledning af de i nærværende
Lov omhandlede Foranstaltninger. Endvidere bortfalder Afgifter til
Stat og Kommune i Anledning af de i Forbindelse med Anlægget
m.v. staaende Ejendomsoverdragelser. For de Materialer, der
anvendes til Anlægget, kan der tilstaas Toldfrihed.


Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 17. April 1941.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


CHRISTIAN R.


(L. S.)


    / Gunnar Larsen.