Jernbaneloven af 12. maj 1882 - LOV nr 59


Lov om Meddelelse af Koncession paa Anlæg
og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa
Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus (* 1)VI CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de
Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:§ 1


Regjeringen bemyndiges til at meddele Eneret på Anlæg
og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt
på Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus.


Banen skal have samme Sporvidde som de jydsk-fynske Statsbaner,
med hvilke den vil være at sætte i Forbindelse. Den
bygges som Lokomotivbane efter et lettere System og saaledes, at
Indhegning af Banen og Anbringelse af Led over Vejoverfjørsler
ligesom ogsaa Bevogtning ved disse i Reglen bortfalder.


Indenrigsministeren bemyndiges til at træffe Overenskomst
med Koncessionshaveren paa Banen om Vilkaarene for dennes
Tilslutning til Statsbanen og Medafbenyttelse af denne.
§ 2


Med Hensyn til Expropriationen til Banen kommer Loven af 10de
Marts 1861 § 5, 1ste Led, til Anvendelse, hvorhos Regjeringen
bemyndiges til at beslutte, at indtil Halvdelen af Erstatningen for
de Grunde og Ejendomme, som for bestandig afgives til
Jernbaneanlæget, udredes af Statskassen, uden at Lov af 26de
Mai 1868 § 2 derved kommer til Anvendelse.
§ 3


De i Lov Nr. 72 af 23de Mai 1873 § 2, 1ste Stykke, §§
4, 5 og 6 indeholdte Forskrifter skulle ogsaa komme til Anvendelse
paa det i nærværende Lov omhandlede Baneanlæg.
Forsaavidt der, for at tilvejebringe den fornødne Kapital
til Baneanlæget optages Laan mod Prioritet i dette, kunne de
Hoved- og Partialobligationer, der udstedes for deslige Laan,
udfærdiges paa ustemplet Papir og transporteres uden Brug af
stemlet Papir.


Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
Givet på Amalienborg, den 12te Maj 1882.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


Christian R.


(L.s.)


/E. Skeel.Information på de jernbaner som var med på Jernbaneloven af 12. maj 1882 - LOV nr 59

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder - Hou) HHJ 9,71884.06.191977.05.21
Horsens-Juelsminde Jernbane HJJ 30,21884.05.251957.09.30
Aarhus-Odder-Hou (Odderbanen) HHJ 36,31884.06.192016.08.27