Jernbaneloven af 29. marts 1924 - LOV nr 72


Lov om Anlæg af en kombineret Vej- og
Jernbanebro over Alssund og en Havnebane i Sønderborg (* 1)    VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade
Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til
Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre
vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke
stadfæstet følgende Lov:     § 1


Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til for
Statskassens Regning at lade anlægge en kombineret Vej- og
Jernbanebro over Alssund mellem Sønderborg og Sundeved og en
dertil hørende Sporforbindelse mellem Statsbanestationen og
Kajen paa Sønderborgsiden samt de fornødne
Vejtilslutninger paa begge Sider af Broen.
     § 2


Reglerne i Forordning af 5. Marts 1845 kommer til Anvendelse paa
de Ekspropriationer, som nødvendiggøres ved de i
denne Lov omhandlede Anlæg.


Endvidere bemyndiges Ministeren for offentlige Arbejder til at
tillade, at der efter samme Regler for Sønderborg
Købstadkommunes Regning eksproprieres de fornødne
Arealer til Anlæg af en Gade fra den i § 1 nævnte
Bro til Perlegade.
     § 3


Det er en Forudsætning for, at de her omhandlede
Foranstaltninger kan komme til Udførelse, at Sønderborg
Amtskommune og Sønderborg Købstadkommune, inden
Udførelsen paabegyndes, overfor Ministeren for offentlige
Arbejder forpligter sig til - i et efter forudgaaende Forhandling
mellem de nævnte Kommuner og Ministeren nærmere fastsat
Forhold mellem dem indbyrdes - at yde et Tilskud til Anlægenes
Gennemførelse, udgørende 40 pCt. af samtlige Udgifter
ved Anlægene og de dermed i Forbindelse staaende
Ekspropriationer. Det er derhos en Forudsætning, at
Kommunerne overfor Ministeren for offentlige Arbejder forpligter
sig til uden Vederlag at overtage al Vedligeholdelse, Renholdelse,
Belysning og Betjening m.m. af Broen samt Vedligeholdelse af de nye
Vejstykker; Vedligeholdelsen af Sporet paahviler dog Statsbanerne.
Det er endelig en Forudsætning, at der ikke opkræves
nogen Afgift for Færdselen over Broen.


Ministeren for offentlige Arbejder kan efter nærmere
Forhandling med Sønderborg Amtskommune og Sønderborg
Købstadkommune indrømme disse en passende Frist til
Indbetaling af det fastsætte Bidrag, dog at Betalingen ikke
maa strække sig ud over 3 Aar regnet fra Begyndelsen af det
efter Anlægenes Aabning for Drift umiddelbart følgende
Driftsaar. Fra Tremaanedersdagen efter, at der er tilstillet
kommunerne Opgørelse over Bidragets Størrelse,
forrentes Bidraget af Kommunerne med 5 pCt. p.a.
     § 4


De Grunde, der anvendes til de af Loven omfattede Anlæg,
fritages, saa længe de benyttes til dette Øjemed, for
alle Skatter og Afgifter, og de paa Grundene opførte til
Anlægene henhørende Bygninger fritages indtil videre
for alle Skatter og Afgifter til Staten. Brugen af stemplet Papir
eftergives for alle Overenskomster og Forskrivninger, der
udfærdiges i Anledning af de i nærværende Lov
omhandlede Foranstaltninger. Endvidere bortfalder Afgifter til Stat
og Kommune i Anledning af de i Forbindelse med Anlægene m.v.
staaende Ejendomsoverdragelser. For de Materialer, der anvendes til
Anlægene, kan der tilstaas Toldfrihed.


Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Christiansborg, den 29. Marts 1924.


Under Vor Kongelige Haand Segl.


CHRISTIAN R.


(L. S.)


    /M. N. Slebsager.Information på de jernbaner som var med på Jernbaneloven af 29. marts 1924 - LOV nr 72

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Rødekro-Bredebro DSB 36,51936.05.15