Jernbaneloven af 4. maj 1875 - LOV nr 44


Lov om Anlæg af Jernbaner til Tuborg Havn
samt til Faxe og Rødvig (* 1)VI CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de
Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:§ 1


Regjeringen bemyndiges til for et Tidsrum af 80 Aar at meddele
Eneret til Anlæg og Drift af  • 1) en Jernbane fra et Punkt paa
    den nordsjællandske Jernbane til Tuborg Havn, saafremt
    saavel Banen som Havnen aabnes for den almindelige Færdsel,


  • 2) en Jernbane fra Kjøge eller et Punkt paa den
    sydsjællandske Jernbane i Nærheden af Kjøge til
    Faxe med en Sidebane over Storehedinge til RødvigSkulde der blive anlagt en Jernbane fra et Punkt paa den
nordsjællandske Jernbane til den østlige Del af
Kjøbenhavn, kan Regjeringen tillade, at den under Nr. 1
nævnte Jernbane kommer til at udgaa fra samme.
§ 2


Den, der erholder Koncession paa noget af de nævnte Anlæg,
skal være forpligtet til at forelægge
Indenrigsministeren fuldstændige Planer til de paagjældende
Anlæg og underkaste sig dennes Bestemmelser om de
paagjældende Baners Retningslinie, Bygningsmaade, Forsyning
med Driftsmateriel og Inventar samt Driftsplan.


Indenrigsministeren fastsætter Vilkaarene for de i §
1 nævnte Baners Tilslutning til det sjællandske
Jernbaneselskabs Baner, saafremt mindelig Overenskomst derom ej kan
opnaas mellem dette Selskab og Koncessionshaveren.
§ 3


Samtlige Omkostninger ved Expropriationen til førnævnte
Anlæg saavelsom ved Statstilsynet under sammes Udførelse
og Drift godtgjøres Statskassen af Koncessionshaveren.
§ 4


Med Hensyn til de heromhandlede Anlæg skal Regjeringen
kunne meddele de samme almindelige Rettigheder og Begunstigelser
med de dertil knyttede Forpligtelser, som i Følge
Kundgjørelsen af 5te Marts 1845 og den under samme Dato
afgivne allerhøieste Resolution ere tilstaaede eller
paalagte det sjællandske Jernbaneselskab med Hensyn til
Anlæget af Jernbanen fra Kjøbenhavn til Roskilde. For
de Staten tilhørende Grundstykker, der indtages til
Anlægene, bliver der dog at erlægge fuldt Vederlag


Regjeringen kan derhos tillade, at Hoved- og Partialobligationer
for Laan, der med dens Samtykke optages til Dækning af
Udgifterne ved Banernes Anlæg, udfærdiges paa ustemplet
Papir og transporteres uden Brug af stemplet Papir.
§ 5


Koncession Paa noget af de heromhandlede Anlæg kan ikke
meddeles senere end den 1 ste januar 1877 og kun paa Betingelse af,
at Anlæget i alt Væsentligt gjøres færdigt
og aabnes for Benyttelse efter en fuldstændig Driftsplan
inden den 1 ste Oktober 1879.
§ 6


Der forbeholdes Staten Ret til, naar der er forløbet 25
Aar, efter at vedkommende Bane er aabnet for den almindelige
Færdsel, at overtage samme med Tilbehør med de derpaa
hvilende Forpligtelser enten mod kontant Indløsning af de
udstedte Aktier til en Pris lig Gjennemsnittet af disses
Markedspris i de sidste 3 Aar, som ere gaaede forud for den Dag, da
Overdragelsen fordres, eller - saafremt der til den Tid ikke maatte
existere et særligt Aktieselskab for den paagjældende
Bane - mod Udredelsen af et Vederlag, der er ligt det Tyvedobbelte
af Gjennemsnittet af Anlægets Nettoudbytte i de 3 sidste Aar,
som ere gaaede forud for det Aar, i hvilket det forlanges
overdraget til Staten. Med Hensyn til det sidste Tilfælde
bliver der i Koncessionen at optage nærmere Bestemmelser dels
om, hvorledes der skal sikkres Regjeringen Adgang til at skaffe sig
nøiagtig Oplysning om Udbyttet, dels om, hvorledes
Spørgsmaal angaaende Nettoudbyttets Beregning skulle finde
deres Afgjørelse.
§ 7


Regjeringen bemyndiges til at give 4 pCt. Rentegaranti for de
Aktier og Obligationer, som det bevislig har været nødvendigt
at udstede for at tilveiebringe de nødvendige Midler til
Anlæget af den under § 1 Nr. 2 ommeldte Jernbane samt
til Dækning af den løbende Rente af Anlægskapitalen
indtil Banens Aabning, saafremt der stilles en Forstærkningsfond
af ikke over 25 og ikke under 20 pCt. af den Kapital, hvorfor der
skal garanteres, Garantien kan dog ikke omfatte et større
Beløb end 500,000 Kr. pr. Mil af Banens Længde.


Gives en saadan Rentegaranti, træder denne i Kraft fra den
Dag, da Jernbanen i sin hele Længde er aabnet for Person- og
Godsbefordring, og Tilskud til Dækning af den garenterede 4
pCt. Rente finder Sted, naar Nettoudbyttet af Driften - efter
Fradrag af det Beløb, der henlægges til Reservefonden
- i noget Aar ikke kan dække 4 pCt. af den garanterede
Anlægssum. Dersom Nettoudbyttet af Driften i et eller flere
Aar overstiger 4 pCt. aarlig af hin Kapital, anvendes det
Overskydende forlods til at dække Statskassen for mulige
tidligere Tilskud i Anledning af Rentegarantien, der ikke have
kunnet afholdes af Forstærkningsfonden.


Forstærkningsfonden deponeres i Finantsministeriet med den
Bestemmelse, at Renter og Kapital, saavidt fornødent gjøres,
skulle anvendes til Dækning af Statskassens Tilskud i
Anledning af Rentegarantien. Den forbliver deponeret, indtil det
aarlige Nettoudbytte af Banen - efter Fradrag af det Beløb,
som skal henlægges til Reservefonden - i 5 paa hinanden
følgende Aar har udgjort mindst 4 pCt af den garanterede
Kapital.


Regnskabet over Anlæget approberes af Indenrigsministeren,
som derefter bestemmer saavel Garantisummens Størrelse som
det Beløb i Aktier, der ved Banens Erhvervelse af Staten vil
være Gjenstand for Indløsning.
§ 8


Indenrigsministeren kan tillade, at den i Lov af 17de Marts 1856
ommeldte Jernbane fra Faxe Kalkbrud til Faxe Strand sættes i
Forbindelse med den i § 1 Nr. 2 nævnte Jernbane og gives
den i dette Øiemed nødvendige Udvidelse, De i denne
Lovs §§ 2, 3 og 4 indeholdte Bestemmelser skulle ogsaa
være anvendelige med Hensyn til det heromhandlede Anlæg.
§ 9


Naar de i § 1 ommeldte Baner ere anlagte, kan
Indenrigsministeren tillade, at det sjællandske
Jernbaneselskab overtager Driften af samme. Ligeledes kan han
tillade, at den i § 8 ommeldte Jernbane drives sammen med den
i § 1 Nr. 2 nævnte Jernbane.


Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 4de Mai 1875.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


Christian R.


(L. S.)


Tobiesen.Information på de jernbaner som var med på Jernbaneloven af 4. maj 1875 - LOV nr 44

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Køge-Hårlev-Faxe LT (Oprindelig: ØSJS) 30,61879.07.01I drift
Køge-Hårlev-Rødvig LT (Oprindelig: ØSJS) 31,71879.07.01I drift
Aarhus-Ryomgård DSB 40,21877.12.012016.08.27
Aarhus-Ryomgård-Grenaa DSB 68,81877.12.012016.08.27