Jernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 84


Lov om Anlæg af en Statsbane fra
Klampenborg til Helsingør m.m. (* 1)    VI CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Naade
Konge til Danmark de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten,
Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre
vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke
stadfæstet følgende Lov:     § 1


Indenrigsministeren bemyndiges til for Statskassens Regning at
lade foretage Anlæg af en Jærnbane fra Klampenborg
Station forbi Skodsborg og Rungsted til Helsingør Station,
samt til i Forbindelse hermed at lade foretage Udviddelsesarbejde
paa Kjøbenhavns nuværende Station, Hellerup Station og
Charlottenlund Station.


Banen anlægges som dobbeltsporet paa Strækningen fra
Klampenborg til Rungsted. Den øvrige Strækning
anlægges som enkeltsporet. Banen erholder samme Sporvidde som
de øvrige Statsbaner.
     § 2


Til Baneanlægget m.v. kan anvendes i alt et Beløb
af 3,926,000 Kr. foruden 920,000 Kr. til Driftsmateriel, Inventar
m.v.


I førnævnte Anlægssum ere ikke indbefattede
Ekspropriationsudgifter, hvilke ligeledes bliver at afholde af
Statskassen.
     § 3


Paa de fornødne Ekspropriationer til Gennemførelsen
af de i § 1 omhandlede Anlæg samt til Anlæg af
Banen som dobbeltsporet i dens hele Udstrækning komme
Bestemmelserne i Forordningen af 5te Marts 1845 til Anvendelse.
     § 4


Bestemmelserne i §§ 9 og 10 i Lov af 10de Marts 1861
om Anlæg og Drift af Jærnbaner i Kongeriget Danmark
finde ogsaa Anvendelse paa de i denne Lov omhandlede Anlæg.
For de Materialier, som anvendes til Anlægene samt til Banens
Forsyning med Driftsmateriel, kan der tilstaas Toldfrihed.
     § 5


Endvidere bemyndiges Ministeren til at meddele Driftsselskabet
for Gribskovbanen Tilladelse til at forlænge denne Bane fra
Græsted til Gilleleje. Forlængelsen bliver i enhver
Henseende at betragte som en Del af Gribskovbanen, og alle herhen
hørende Bestemmelser i Lov af 23de Maj 1873 blive
anvendelige paa den saavel med hensyn til Anlæget som med
Hensyn til Driften m.m.


Paa samme Vilkaar som i nævnte Lov fastsat kan der af
Statskassen til Forlængelsen ydes et Bidrag af 92,000 Kr.
     § 6


Til Dækning af de Udgifter, som ville medgaa til de i
denne Lov ommeldte Anlæg - derunder indbefattet
Ekspropriationsomkostninger samt Udgifter til Anskaffelse af
Driftsmateriel, Inventar m.v. - bemyndiges Finansministeren til at
udstede og afhænde det fornødne Beløb i
indenlandske 3 1/2 Pct. eller 4 pCt. aarlig Rente bærende
Statsobligationer, der skulle være uopsigelige fra Kreditors
Side, men som fra 11te December 1910 ar regne kunne opsiges fra
Statskassens Side med mindst 3 Maaneders Varsel.


Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 8de Maj 1894.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


Christian R.


(L.S.)


IngerslevInformation på de jernbaner som var med på Jernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 84

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
København-Helsingør (Den sjællandske Kystbane) DSB 46,21897.08.02I drift