Jernbaneloven af 27. september 1894 - BEK nr 185


Bekendtgørelse om tilladelse for
driftsselskabet for Gribskovbanen til at forlænge denne bane
fra Græsted til GillelejeUnder Dags Dato har Ministeren for offentlige Arbejder meddelt
Driftsselskabet, for Gribskovbanen følgende Tilladelse til at
forlænge denne Bane fra Græsted til Gilleleje:


hans kongelige Majestæts Minister for offentlige Arbejder


Gør vitterligt, at jeg i Medfør af den ved Lov Nr.
84 om Anlæg af en Statsbane fra Klampenborg til Helsingør
m.v. af 8de Maj d.a. § 5 givne Bemyndigelse herved meddeler
Driftsselskabet for Gribskovbanen Tilladelse til at forlænge
denne Bane fra Græsted til Gilleleje paa følgende
Vilkaar:     § 1


Den nye Banestrækning bliver i enhver Henseende at
betragte som en Del af Gribskovbanen, og alle herhen hørende
Bestemmelser i Lov af 23de Maj 1873 blive anvendelige paa samme
saavel med Hensyn til Anlægget som med Hensyn til Driften
m.m.
     § 2


Driftsselskabet for Gribskovbanen skal med Hensyn til den
forlængede Banestrækning være underkastet de i
Koncession af 17de Januar 1879 angaaende Anlægget og Driften
af en Jernbane fra Hillerød til Græsted indeholdte
Betingelser, for saa vidt disse efter Ministerens Skøn kunne
anses for anvendelige paa samme, og med de Forandringer med hensyn
til Tidsbestemmelser, Sikkerhedsstillelse og lignende, som
Ministeren nærmere maatte bestemme.


Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.
Ministeriet for offentlige Arbejder, den 27de
September 1894.Ingerslev.


L. E. Wulff.