Jernbaneloven af 7. september 1882 - BEK nr 118


Bekjendtgørelse angaaende Koncession paa
Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til
et Punkt paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus.Paa Indenrigsministeriets derom nedlagte allerunderdanigste
Forestilling har det under 4de d. M. behaget Hans Majestæt
Kongen allernaadigst at meddele Forretningsudvalget for Anlæget
af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen
mellem Skanderborg og Aarhus følgende Koncession paa Anlæget
af den ovennævnte Jernbane:


Vi Christian den niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de
Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsten, Lauenborg og Oldenborg,Gjøre vitterligt: At Vi efter derom indgivet Andragende i
Overensstemmelse med Lov af 12te Mai 1882 allernaadigst ville have
forundt og bevilget Forretningsudvalget for Anlæget af en
Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen mellem
Skanderborg og Aarhus, bestaaende af: Os elskelige Vor Justitsraad,
Herredsfoged og Skriver i Hads Herred, Hr. G. S. Rehling, R. af D.,
Os elskelige Vor Hofjægermester Chr. Fred. E. v.
Holstein-Rathlou til Stamhuset Rathlousdal m. M., Proprietær,
cand. juris Chr. Neergaard til Ranzausgave, Gaardeier J. Nielsen af
Odder samt Grosserer af Aarhus, Hr. H. Broge, R. af D., Eneret til
at anlægge en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt
paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus samt til i 80 Aar fra
Banens Aabning at regne at benytte denne til Befordring af Personer
og Gods ved Hjælp af Lokomotiver, idet Vi dog ville have
Staten forbeholdt Eneret til Jernbanetransporten mellem de Punkter
paa Statsbanerne, med hvilke førstnævnte Bane ved
Forbindelse med andre Jernbaner maatte komme i Berøring.
Koncessionen meddeles derhos paa følgende Betingelser:     § 1


Koncessionshaveren er pligtig at forelægge Vor
Indenrigsminister fuldstændige Planer til Anlæget af
Banen, der gives samme Sporvidde som de jydsk-fynske Statsbaner,
med hvilke den sættes i Forbindelse, og underkaste sig hans
Bestemmelser om Detaillen af Banens Retningslinie og Bygningsmaade
samt Forsyning med Materiel og Inventar med Videre.


Banen bygges som Lokomotivbane efter et lettere System og
saaledes, at Indhegning af Banen og Anbringelse af Led over
Veioverkjørsler ligesom ogsaa Bevogtning af disse i Reglen
bortfalder.


Vilkaarene for Banens Tilslutning til Statsbanen og
Medafbenyttelsen af denne er Vor Indenrigsminister bemyndiget til
at fastsætte efter nærmere Forhandling med
Koncessionshaveren.
     § 2


Halvdelen af Erstatning for de Grunde og Eiendomme, som for
bestandig afgives til det her omhandlede Anlæg, udredes i
Overensstemmelse med § 2 af Lov 12te Mai 1882 af Statskassen.
Den anden Halvdel af disse Udgifter samt Omkostningerne ved alle
iøvrigt med Anlæget i Forbindelse staaende
Forretninger, Arbeider og Foranstaltninger af enhver Art saavelsom
ved Besigtigelses-, Expropriations- og Taxationskommissioner og
deslige blive at afholde af Koncessionshaveren.


Udbetalingen af Erstatninger til de Skadelidende, af Diæter
og Befordringsudgifter til Kommissionsmedlemmerne med Videre Sker
efter nærmere Bestemmelse af Vor Indenrigsminister. Hvis det
af denne forlanges, at Udbetalingen skal ske gjennem Statskassen,
skal Koncessionshaveren være pligtig til at stille et Beløb
af indtil 30,000 Kr. pr. Mil af Banens Længde til Ministerens
Raadighed samt desuden paa Forlangende efterhaanden at udrede det
Beløb, som Ministeren anser fornødent til disse
Udgifters Dækning, saaledes at Statskassen ingensinde kommer
til at staa i Forskud hertil for Koncessionshaveren. Skulde
Koncessionshaveren ikke udrede de saaledes forlangte Beløb
inden Udløbet af de Tidsfrister, som Vor Indenrigsminister i
denne Henseende maatte fastsætte, skal Vor Regjering være
berettiget til herfor at holde sig til den af Koncessionshaveren
stillede Sikkerhed og at standse Jernbaneanlæget. Naar
Udbetalingen af de omhandlede Erstatningsbeløb m.v. saaledes
har fundet Sted gjennem Statskassen, aflægges efter Anlægets
Fuldførelse ved den af Os beskikkede kongelige Kommissarius
Regnskab over de paagjældende Udgifter. Imod dette Regnskab,
i hvilket der ikke bliver at beregne Koncessionshaveren nogen Rente
af de af ham indbetalte Summer, skal han ikke med Retsvirkning
kunne fremsætte nogen Indsigelse.
     § 3


Til Overholdelse af Orden og Sikkerhed under Banens Bygning vil,
saavidt saadant af Vor Indenrigsminister maatte anses fornødent,
blive anordnet et eget Politiopsyn, hvis Indretning nærmere
fastsættes af vedkommende Minister, efterat der er givet
Koncessionshaveren Leilighed til at yttre sig herover.


Dette Politis Anordninger, indenfor Grændserne af dets
Omraade og Myndighed, skal Koncessionshaveren være pligtig at
underkaste sig. Alle med dette Politi forbundne Udgifter skulle
udredes af Koncessionshaveren.
     § 4


Den almindelige Kontrol fra Statens Side med Hensyn til det hele
Anlæg og Overholdelsen af de derom gjældende
Bestemmelser vil blive ført af en af Os beskikket
Kommissarius.


Alle Forhandlinger mellem Vor Regjering og Koncessionshaveren
ske gjennem denne Embedsmand. Til ham indsendes saaledes alle
Skrivelser og Andragender fra Koncessionshaveren til Vor Regjering,
og skulle disse være affattede i det danske Sprog.
Kommissarius og de under ham fungerende Medhjælpere skulle
til enhver Tid have fri Adgang til alle Dele af det heromhandlede
Anlæg, og der skal af Koncessionshaveren meddeles
Kommissarius alle de Oplysninger, som han maatte fordre. Han skal
have Myndighed til at paatale og standse ethvert Foretagende fra
Koncessionshaverens Side, som han anser stridende mod de fastsatte
Bestemmelser og gjældende Love og Anordninger eller
uforenelig med den offentlige Sikkerhed. Hans Paatale i saa
Henseende skal uvægerligen tages til Følge, indtil
Sagen i fornødent Fald efter Koncessionshaverens Forlangende
er afgjort ved Vor Indenrigsministers Resolution.
     § 5


Udøvelsen af den specielle tekniske kontrol med Anlæget
vil af Vor Indenrigsminister blive overdragen til en Ingeniør.
Til denne har Koncessionshaveren at indsende alle Planer, Tegninger
med Videre til Approbation, ligesom i Almindelighed alt, hvad der
angaar Arbeidernes Udførelse, vil blive paaset af denne
tekniske Kontrol paa Regjeringens Vegne i Overensstemmelse med den
Instruktion, som af Vor Indenrigsminister gives samme. Alt, hvad
der fra Koncessionshaverens Side indsendes til Kontrollen, skal
være affattet i det danske Sprog. Alle Planer, Kort og
Tegninger skulle indsendes in duplo, hvorefter det ene Exemplar
sendes tilbage til Koncessionshaveren med Kontrollens Paategning.


Den kontrollerende Ingeniør og dennes Medhjælpere
skulle til enhver Tid have fri Adgang til alle Dele af Anlæget
og til de Steder, hvor der arbeides, og der skal af
Koncessionshaveren gives alle de Oplysninger, som mundtlig eller
skriftlig maatte fordres med Hensyn til Anlægene og
Arbeiderne paa samme med Videre. Kontrollen skal have Myndighed til
at foretage alle de Undersøgelser og Prøver med de
leverede Materialier, de udførte Arbeider med Mere, som den
maatte anse for nødvendige. Koncessionshaveren skal yde den
fornødne Hjælp hertil og udrede Udgifterne ved alle
Undersøgelser og Prøver, som foretages. Kontrollen er
berettiget til at forkaste de af Koncessionshaveren foreslaaede
Konstruktioner eller leverede Materialier, som den anser for
uskikkede til Øiemedet, og til at fordre enhver Del af
Arbeidet, som den anser for ufyldestgjørende, omgjort.


Koncessionshaveren kan indanke de ham af den tekniske Kontrol
givne Paalæg for Vor Indenrigsminister, men er pligtig til,
naar saadant forlanges af Kontrollen, foreløbig at rette sig
efter dennes Paalæg uden at kunne fordre nogen Erstatning for
det Tab, han muligen herved maatte lide.
     § 6


Alle Udgifter ved det ommeldte Tilsyn, derunder ogsaa
indbefattet Lønninger, Kontorhold, Reiseudgifter og deslige
for de paagjældende Embedsmænd, hvis Størrelse
fastsættes af Vor Indenrigsminister, afholdes af
Koncessionshaveren.
     § 7


Anlæget af Banen skal fremmes saaledes, at den i alt
Væsentligt er færdig og under Iagttagelse af de
nedenfor i Artikel 8 givne Forskrifter i sin hele Udstrækning
kan aabnes for Færdselen efter en fuldstændig
Driftsplan inden den 1ste Oktober 1884. Saafremt denne Termin ikke
iagttages, skal Koncessionen være forbrudt.
     § 8


Banen maa ikke aabnes for Driften, førend Tilladelse
dertil er meddelt af Vor Indenrigsminister, og der ved anstillede
Prøver og Undersøgelser, hvortil Udgiften afholdes af
Koncessionshaveren, er opnaaet Vished for, at Anlæget med
Tilbehør samt det fornødne Driftsmateriel er af god
Beskaffenhed og det fornødne Tjenestepersonale tilstrækkelig
indøvet.
     § 9


Alle Medlemmerne af Bestyrelsen for Banen saavel som alle
Embeds- og Bestillingsmænd ved denne skulle have dansk
Indfødsret og være danske Undersaatter.
     § 10


Tilsynet fra Statens Side med Banen og dens Drift føres
af den af Os beskikkede Kommissarius overensstemmende med den for
ham af Vor Indenrigsminister udfærdigede Instrux.


Anser Vor Indenrigsminister det nødvendigt, kan han
derhos beskikke en sagkyndig Mand til at bistaa Vor Kommissarius
ved det specielle tekniske Tilsyn med Banen og Driftsmateriellet.


De nævnte Embedsmænd skulle have fri Adgang til
Banen og dens Tilbehør samt fri Befordring paa Banen, og
Koncessionshaveren skal være pligtig til at meddele dem
enhver Oplysning vedkommende Banen og dens Drift, som maatte blive
begjært af ham, og rette sig efter de af dem givne Paalæg.
Han skal derhos afholde alle Udgifter ved deres Lønning,
Kontorhold, Reiser m.m. efter Vor Indenrigsministers nærmere
Bestemmelse.
     § 11


Til Opretholdelse af Orden og Sikkerhed for Færdselen paa
Banen vil der af Vor Indenrigsminister blive udfærdiget et
Politireglement, som bliver uvægerlig at følge under
Banens Benyttelse.
     § 12


Der forbeholdes Vor Indenrigsminister Approbation paa Planen for
de ordinære Banetogs Anordning og Gang samt Ret til deri
senere at bestemme saadanne Forandringer, som han maatte anse
nødvendige eller nyttige.
     § 13


Paa Banens Taxter og Reglementer for Befordring af Personer,
Gods og kreaturer forbeholdes Vor Indenrigsministers Approbation.


Samtlige Instruxer og øvrige Reglementer for Tjenesten
paa Banen blive at forelægge den kongelige Kommissarius,
førend de træde i kraft. De Forandringer, han maatte
fordre foretagne i dem, har Koncessionshaveren at tage til Følge.
     § 14


Koncessionshaveren er forpligtet til at erstatte al den Skade,
som ved Befordringen paa Banen tilføies de paa samme
befordrede Personer eller Gods eller ogsaa andre Personer eller
Gjenstande, og han kan ikkun fri sig fra denne Forpligtelse ved at
bevise, at det enten er den Beskadigedes egen Skyld, at han har
lidt Skade, eller at denne er bevirket ved et uafvendeligt
Tilfælde.


I Tilfælde af Overtrædelser fra Koncessionshaverens
Side af de for Banens Drift approberede Reglementer, Instruxer m.v.
ligesom ogsaa, naar Ulykker maatte indtræffe, der af Vor
Indenrigsminister skjønnes at være koncessionshaveren
tilregnelige, uden at der dog findes Anledning til offentlig
Paatale, kan Vor Indenrigsminister paalægge
Koncessionshaveren en passende Mulkt, som bliver at udrede uden al
Rettergang. Dette gjælder ogsaa for Overtrædelser af
nærværende Koncession, forsaavidt disse ikke efter
koncessionens eget Indhold maatte medføre yderligere
Virkninger.
     § 15


Koncessionshaveren er forpligtet til under en Mulkt, hvis
Anvendelse og Størrelse bestemmes af Vor Indenrigsminister,
stedse at holde Banen med alt Tilbehør i uformindsket og
forsvarlig Stand overensstemmende med de for dens Anlæg og
Drift fastsatte Regler.


Naar Driften maatte kræve det, skal Vor Indenrigsminister
kunne paalægge Koncessionshaveren at udvide Banens
Driftsmateriel og andet Tilbehør.
     § 16


Det forbeholdes Vor Regjering i Krigstid at bestemme
Betingelserne for Banens Benyttelse til Befordring af Tropper eller
til andet militært Øiemed.


For Beskadigelser af Banen med Videre i Krigstilfælde,
hvad enten de ske ved Fjenden, eller de foretages til Landets
Forsvar, paahviler der ei Statskassen nogen Erstatningspligt.


De Banens Eiere tilkommende Rettigheder forblive iøvrigt
i Krigstid sikkrede i deres fulde Omfang, uanset om de ere fremmede
Magters Undersaatter eller danske Statsborgere.
     § 17


Saavel ved Banens Anlæg som senere under dens Drift skal
Koncessionshaveren underkaste sig Vor Indenrigsministers Fordringer
med Hensyn til Indretning og Benyttelse af Lokaler for Told-,
Telegraf- og Postvæsenet og til, hvad der skal iagttages i
Henseende til Undersøgelse og Transport af toldpligtigt
Gods, samt med Hensyn til Afgivelse og Indretning af Vogne for
Brev- og Pakkeposten.


For Posternes Transport nyder Koncessionshaveren Godtgjørelse
efter en af Vor Indenrigsminister fastsat Taxt.


For saadanne Forandringer eller Udvidelser af Post-, Telegraf-
og Toldvæsenets Lokaler, som efter disses første
Indretning maatte blive paalagte Koncessionshaveren, skal han nyde
en passende Godtgjørelse efter Vor Indenrigsministers
Bestemmelse.


Koncessionshaveren skal, hvis Saadant af Vor Indenrigsminister
forlanges, til Jernbanetelegraf anvende Stænger, præparerede
efter en af Ministeren angiven Methode og af saadanne Dimensioner,
at Statstelegrafens Linier derpaa, om ønskes, kunne
anbringes. Hvis Stængerne saaledes af Statstelegrafen
benyttes, overtager denne Stængernes Vedligeholdelse for saa
lang Tid, som den benytter dem. Telegrafapparaterne, der anvendes,
skulle, hvis der af Vor Indenrigsminister forlanges, være af
den Konstruktion, som benyttes ved Statstelegrafen, og de dermed
forsynede Jernbanestationer skulle paa Forlangende af Vor
Indenrigsminister kunne benyttes til offentlig Korrespondance paa
Betingelser, der nærmere fastsættes af ham.
     § 18


Koncessionshaveren skal være pligtig til at underkaste sig
de Bestemmelser, Vor Indenrigsminister maatte træffe med
Hensyn til civile og militære Myndigheders Adgang til under
Udførelsen af deres Tjenesteforretninger at betræde
Jernbanens Terræn.
     § 19


Regjeringen skal være berettiget til at fordre sig Banen
med det dertil hørende Driftsmateriel, Inventarium, Forraad
og øvrigt Tilbehør overdragen efter Forløbet
af 25 Aar fra Banens Aabning at regne med de paa den hvilende
Forpligtelser - mod Udredelsen af et Vederlag lig det Tyvedobbelte
af Gjennemsnittet af Anlægets Nettoudbytte i de sidste 3 Aar,
der ere gaaede forud for det Aar, i hvilket det forlanges
overdraget til Staten. Saafremt Banen med Tilbehør
imidlertid ikke paa Overtagelsens Tid i enhver Henseende findes i
fuldstændig og vel vedligeholdt Stand, vil der i Vederlaget
være at afkorte et til de tilstedeværende Mangler
svarende Beløb.


Regjeringen skal imidlertid være berettiget til inden det
ovennævnte Tidspunkt at fordre Banen overdraget efter de
ovenanførte Bestemmelser, saafremt Driften uden uafvendelig
Nødvendighed og uden Regjeringens Samtykke afbrydes, ligesom
Regjeringen i et saadant Tilfælde ogsaa skal være
berettiget til at etablere en midlertidig Drift for
Koncessionshaverens Regning og paa hans Risiko og vedblive dermed,
indtil Koncessionshaveren paa fyldestgjørende Maade godtgjør
at være istand til selv at fortsætte Driften. Mod det
af Regjeringen for den midlertidige Drift aflagte Regnskab kan der
ikke med Retsvirkning reises nogen Indsigelse af
Koncessionshaveren.
     § 20


I Tilfælde af Meningsulighed mellem Regjeringen og
Koncessionshaveren om, hvorledes Banens Nettoudbytte skal beregnes,
eller om Fastsættelsen af det Beløb, der i Henhold til
Bestemmelsen i § 19, 2det Punktum, vil være at afkorte i
Vederlaget, skal Sagen i Mangel af mindelig Overenskomst afgjøres
ved Voldgift. I dette Øiemed vælger Regjeringen og
Koncessionshaveren hver en Voldgiftsmand. Naar disse Mænd
blive enige om en Afgjørelse, er denne forbindende for begge
Parter, men blive de ikke enige, tilkalder Regjeringen en i de
paagjældende Forhold særlig kyndig Mand, ved hvis
Afgjørelse det da skal have sit endelige Forblivende. Han
skal ved sin Afgjørelse ikke være bunden til at tage
en af Parternes Paastande tilfølge, eller til at vælge
mellem de tvende Voldgiftsmænds Kjendelser. Ved
Voldgiftskjendelsen bestemmes det tillige, hvilken af Parterne der
skal bære Udgifterne ved Voldgiften.
     § 21


Der tilstaas Koncessionshaveren følgende Rettigheder og
Begunstigelser med Hensyn til det heromhandlede Anlæg: • a) Den til Jernbaneanlæget
  anvendte Grund fritages, saalænge den benyttes i dette
  Øiemed, for alle paa samme hvilende Kongelige Afgifter og
  Præstationer. Ligeledes ere de paa denne Grund opførte
  til Jernbanen hørende Bygninger samt Pakhuse og Gaarde
  fritagne for alle direkte Kongelige Skatter og Afgifter.


 • b) Af Jernbanens Udbytte som
  saadant erlægges ingen særlig Afgift eller Rekognition
  til Statskassen.


 • c) Brugen af stemplet Papir
  eftergives saavel for de Kontrakters Vedkommende, der afsluttes i
  Anledning af det første Anlæg, som for Aktiebrevenes
  Vedkommende; disse sidste kunne derhos transporteres uden Brug af
  stemplet Papir. Forsaavidt Vor Indenrigsminister maatte samtykke
  i, at der, for at tilveiebringe den fornødne Kapital til
  Anlæget, optages Laan mod Prioritet i samme, kunne de
  Obligationer, der udstedes for deslige Laan, udfærdiges paa
  ustemplet Papir og transporteres uden Brug af stemplet Papir.


 • d) Der indrømmes Koncessionshaveren Godtgjørelse
  for den Indførselstold, der erlægges af alle til
  Anlæget af Banen og dennes første Forsyning med
  Driftsmateriel bevislig anvendte Materialier, Maskiner, Vogne og
  Redskaber med Mere, hvorimod Koncessionshaveren i Henseende til
  Bevislighederne for det Indførtes Værdi og Anvendelse
  efter Bestemmelsen saavel som til Kontrollen hermed vil have at
  underkaste sig de Forskrifter, som herom gives af Vor
  Indenrigsminister.

     § 22


Efter Udløbet af hvert Driftsaar har Koncessionshaveren
inden 3 Maaneder at tilstille Vor Indenrigsminister en Extrakt af
Driftsregnskabet og en Beretning om Banens Drift i det forløbne
Aar.
     § 23


Koncessionshaveren skal være uberettiget til uden Vor
Indenrigsministers Samtykke: • a) At optage Laan mod Sikkerhed
  i Banen med Tilbehør.


 • b) At afhænde nogen til
  Banen hørende Grundeiendom eller noget til Banen hørende
  og til dens Øiemed brugeligt væsentligere Materiale.


 • c) At kjøbe ny
  Grundeiendom for Banen.


 • d) At afslutte Kontrakt med andre Befordringsanstalter om
  Tilslutning til disse eller om fælles Benyttelse af Banen
  eller dens Tilbehør.

     § 24


Koncessionshaveren skal være forpligtet til at danne en
Reservefond, til hvilken aarlig vil være at henlægge en
saadan Del af Overskudet af Driftsindtægterne over
Driftsudgifterne - under disse ikke indbefattet Rente eller
Dividende af Aktiekapitalen -, som af Vor Indenrigsminister nærmere
maatte blive bestemt. Den aarlige Udgift til denne Reservefonds
Dannelse afholdes af Driftsudbyttet, hvorhos Fondens Renter og
andre Indtægter tillægges denne, indtil den har naaet
en saadan Størrelse, som af Vor Indenrigsminister anses
tilstrækkelig.


Reservefonden gjøres rentebærende efter en af
Koncessionshaveren Vor Indenrigsminister forelagt Plan.


Alle Fonden tilhørende Værdipapirer skulle forsynes
med Paategning af den Kongelige Kommissarius om deres Bestemmelse.


Bestemmelsen med Reservefonden skal være at tjene til
Dækning af uforudsete større Udgifter i Almindelighed
og desuden saavidt muligt at afgive Midler til større
Fornyelser af Banens Tilbehør, hovedsagelig Skinner,
Sveller, Driftsmateriel og Bygninger, dog at Vor Indenrigsminister
i hvert enkelt Tilfælde afgjør, hvorvidt der er
tilstrækkelig Anledning til at lade saadanne Udgifter afholde
af Reservefonden. Nedbringes Reservefonden ved Afholdelse af disse
Udgifter under det fastsatte høieste Beløb, bliver
den paa lignende Maade, som i denne Artikels 1ste Stykke angivet,
at forøge, indtil den har naaet dettes Størrelse.
     § 25


Koncessionshaveren er forpliglet til at underkaste sig alle de
almindelige Love og Anordninger, som for Tiden ere eller herefter
maatte blive gjældende for Jernbaners Anlæg og Drift i
Kongeriget Danmark, ligesom han forøvrigt i alle Henseender
er underkastet danske Love og dansk Rettergang.


Koncessionshaverens Værnething er den kongelige Landsover-
samt Hof- og Stadsret i Kjøbenhavn.
     § 26


I det Tilfælde, at Regjeringen skulde agte selv at anlægge
eller at tillægge Andre Koncession til Anlæg af
Jernbaner, der af Vor Regjering ønskes satte i Forbindelse
med den her koncessionerede Jernbane, skal Koncessionshaveren, i
Mangel af mindelig Overenskomst med Vedkommende om Betingelserne
for den gjensidige Tilslutning og Drift, være underkastet de
Besstemmelser, som af Vor Indenrigsminister maatte blive givne.
     § 27


Førinden nogen Del af Anlæget paabegyndes, skal
Koncessionshaveren supplere det forinden Koncessionens Udfærdigelse
stillede Depositum af 20,000 Kr. til 60,000 Kr. i saadanne
Effekter, som Vor Indenrigsminister vil tage for gode. Det saaledes
stillede Depositum skal tjene Vor Regjering til Sikkerhed for de
ovenanførte Betingelsers Opfyldelse, og skulde Regjeringen
være nødsaget til at gjøre sig betalt i samme,
skal Koncessionshaveren være forpligtet til under
Koncessionens Fortabelse uden Ophold at supplere Sikkerheden til
det nævnte Beløb. Den stillede Sikkerhed bliver,
forsaavidt den ikke benyttes til Dækning af Statskassens Krav
paa Koncessionshaveren, at tilbagebetale, naar hele Anlæget
er fuldført og aabnet for Driften overensstemmende med de
foranførte Bestemmelser.


Forbrydes Koncessionen, hjemfalde de deponerede Beløb til
Statskassen.
     § 28


Inden 3 Maaneder efter Banens Aabning for Driften vil der være
at danne et Aktieselskab, til hvilket Forretningsudvalget skal
overdrage koncessionen uden Vederlag.


Vi forbeholde Os efter Forslag af Koncessionshaveren at
fastsætte de fornødne Bestemmelser for Aktieselskabet
og derunder Vor Regjerings Tilsyn med Banen.


Senere Overdragelse af Koncessionen kan kun finde Sted med Vort
Samtykke.
     § 29


Forsaavidt Koncessionshaveren ikke inden 1ste April 1883
godtgjør for Vor Indenrigsminister, at den til det
herommeldte Anlæg fornødne Kapital haves til
Raadighed, og at 10 pCt. af samme er kontant tilstede, er
Koncessionen forbrudt og den indbetalte Sikkerhed af 20,000 Kr.
hjemfalden til Statskassen.


Forinden det overensstemmende med Foranstaaende er godtgjort, at
den fornødne Kapital haves til Raadighed, maa Anlæget
ikke paabegyndes.
     § 30


Med Hensyn til Koncessionens Fortolkning skal Koncessionshaveren
være underkastet Vor Indenrigsministers Kjendelse.
     § 31


Ved ethvert Thronskifte vil der paa Koncessionen være at
erhverve allerhøieste Konfirmation.


Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 4de September 1882.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


I kongens Navn


Frederik,


Kronprinds.


(L. S.)


E. Skeel.


Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.
Indenrigsministeriet, den
7de September 1882.E. Skeel.


Larsen.