Jernbaneloven af 23. februar 1915 - LOV nr 43


Lov om Ændring i Lov Nr. 156 af 27de Maj
1908 om ny Jernbaneanlæg m.v. (* 1)VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de
Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:


Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til i Finansaaret
1914-15 at meddele Eneretsbevilling paa den i Lov Nr. 156 af 27. Maj
1908 om ny Jernbaneanlæg m.v., jfr. Lov Nr. 91 af 21. April
1914, omhandlede Forlængelse af Helsingør-Hornbæk-Banen
til Gilleleje, uanset den i § 13 i førstnævnte Lov
indeholdte Bestemmelse om, at der i et enkelt Finansaar ikke vil
kunne meddeles Eneret til Anlæg af flere end 4 af de i Loven
nævnte Baner, til hvis Anlæg der af Statskassen ydes
Bidrag.


Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.Givet paa Amalienborg, den 23de Februar 1915.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


Christian R


(L.S.)


/ Hassing Jørgensen.