Jernbaneloven af 23. februar 1915 - LOV nr 43


Lov om Ændring i Lov Nr. 156 af 27de Maj
1908 om ny Jernbaneanlæg m.v. (* 1)VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de
Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:

Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til i Finansaaret
1914-15 at meddele Eneretsbevilling paa den i Lov Nr. 156 af 27. Maj
1908 om ny Jernbaneanlæg m.v., jfr. Lov Nr. 91 af 21. April
1914, omhandlede Forlængelse af Helsingør-Hornbæk-Banen
til Gilleleje, uanset den i § 13 i førstnævnte Lov
indeholdte Bestemmelse om, at der i et enkelt Finansaar ikke vil
kunne meddeles Eneret til Anlæg af flere end 4 af de i Loven
nævnte Baner, til hvis Anlæg der af Statskassen ydes
Bidrag.Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 23de Februar 1915.Under Vor Kongelige Haand og Segl.Christian R(L.S.)/ Hassing Jørgensen.