Jernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 183


Lov om anlæg af mergelbaner m.v.(* 1)Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, de
Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:§ 1


Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til at meddele
Andelsselskaber, hvis Formaal er at anlægge og drive
smalsporede Transportbaner til Befordring af Mergel, Tørv,
Brænde og andre Varer (eventuelt kun Tørv eller Brænde
og andre Varer), Bevilling til Anlæg og Drift af saadanne
Baner, idet Bevillingen dog kun kan gives for højst 10 Aar
ad Gangen. Undtagelsesvis kan Bevilling gives til Anlæg og
Drift af en normalsporet Bane, hvis særlige Forhold, navnlig
Hensynet til at undgaa Omladning i større Omfang, taler
derfor. Selskabets Love og Planen for Anlæget skal godkendes
af Ministeren, og Selskabet skal være undergivet de
Bestemmelser, som af Ministeren maatte blive givet med Hensyn til
Anlægets og Materiellets vedligeholdelse, Benyttelse og
Udnyttelse samt med Hensyn til Taksterne for Befordring af Varerne.
Banerne kan drives ved Damp eller paa anden af Ministeren godkendt
Maade.


Alle Jordbrugere, Tørve- og Brændeproducenter i
Banens Opland skal kunne blive Medlemmer af Selskabet, og kun
Medlemmer skal kunne kræve Mergel, Tørv og Brænde
transporteret ad Banen, medens Befordring af andre Varer ad Banen
skal staa aaben for alle.
§ 2


De til Banens Anlæg og Drift fornødne Arealer vil,
forsaavidt de ejes af Selskabets Medlemmer, af disse være at
stille vederlagsfrit til Raadighed, idet der dog i saadanne
Tilfælde, hvor Ulemperne og Skaden ved Anlæget er
særlig store for vedkommende Grundejer, kan ydes denne en
Erstatning, hvis Størrelse fastsættes af
Andelsselskabets Bestyrelse.


De Arealer, der ikke maatte blive stillet til Raadighed paa
denne Maade, skal Selskabet med Ministerens Samtykke kunne fordre
afstaaet til midlertidig Brug, saaledes at der herfor af Selskabet
udredes fuld Erstatning, derunder Godtgørelse for de med
Anlæget forbundne Ulemper. I Mangel af mindelig Overenskomst
fastsættes Erstatningen ved Taksation af uvildige, inden
Retten udmeldte Mænd i Overensstemmelse med Reglerne i
forordningen af 23. April 1845 om Jords Afstaaelse til Kirkegaardes
Udvidelse.
§ 3


Det til Banens Anlæg og Drift fornødne Spor- og
Driftsmateriel kan helt eller delvis anskaffes og bekostes af
Staten og stilles til Selskabets Raadighed imod, at der af
Selskabet, hvem den fulde Vedligeholdelse af Materiellet paahviler,
erlægges en Aarlig Afgift. Denne Afgift henlægges til
en Fornyelsesfond, der er Statens Ejendom, og hvis Midler kan
anvendes til Fornyelse af Materiellet. Saafremt Banen skal have
Tilslutning til en Statsbanestation, afholdes Udgifterne til den
Del af Anlæget paa Tilslutningsstationen, der udføres
med Normalspor, af Staten. Endvidere Bidrager Staten Halvdelen af
den Erstatning for Afgivelse af Arealer, der ved Anlæget ydes
een Gang for alle (hvorimod den Aarlige Erstatning for Afsavn af
Jorden bæres af Driften), og Halvdelen af Udgiften til
Jordarbejde, Overskæring af Vandløb og Veje samt til
Sporets Lægning, derunder iberegnet Materialiernes Transport,
og til dets Ballastering samt til Rampeanlæg m.v. paa
Tilslutningsstationen.


De til Afholdelse af Statens Udgifter i Medfør af
nærværende Lov fornødne Bevillinger optages paa
Finansloven.
§ 4


Bevillingen skal indeholde Bestemmelse om, at Bevillingshaveren
er underkastst Ministerens Bestemmelse om de fornødne
Foranstaltninger til at hindre Ildsvaade paa de til Banen stødende
Brandfarlige Arealer m.v., samt om, at Udgifterne ved Regeringens
Tilsyn med Banens Anlæg skal afholdes af Selskabet. Der kan
ved Bevillingen indrømmes Selskabet Godtgørelse for
Indførselstold af de Genstande, som anvendes til Anlæget
af Banen og dennes første Forsyning med Driftstilbehør.


Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 20de Marts 1918.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


Christian R.


(L. S.)


/Hassing Jørgensen