Jernbaneloven af 8. august 1933 - BEK nr 257


Bekendtgørelse om anlæg af
mergelspor, teglværksspor, roespor, entreprenørspor og
lignende spor over eller langs offentlige veje.I Medfør af § 33, Stk. 2, i Færdselslov Nr. 129
af 14. April 1932 har Ministeriet for offentlige Arbejder udfærdiget
følgende


Normalbetingelser for Anlæg af Mergelspor, Teglværksspor,
Roespor, Entreprenørspor og lignende Spor over offentlige
Veje.


Betingelser vedrørende Anlægget og Vedligeholdelsen
af Sporet. Sporanlægget maa ikke paabegyndes, før
Amtsraadet - efter indhentet Erklæring fra Politimesteren
(jfr. Færdselslovens § 33, Stk. 1) - har givet skriftlig
Tilladelse dertil.


Amtsraadet afgør - efter Forhandling med Bestyrelsen for
eller Brugeren af Sporene -, paa hvilke Steder disse må føres
over offentlige Veje.


Paa disse Steder skal der tilvejebringes en saadan Oversigt for
de vejfarende, at disse i en Afstand af mindst 30 m fra Spormidten
kan overse Banen paa en Strækning af mindst 100 m til hver
Side af Vejen. Hvor Forholdene ikke gør det muligt at opnaa
en saadan Oversigt, skal Amtsrådet paabyde, at Togene skal
standse foran Overkørslen og rangeres over denne, idet en
Mand, forsynet med Flag eller Klokke, gaar umiddelbart foran Toget
over Overkørslen for at advare de vejfarende.


Krydsningsvinklen mellem Vejen og Sporet maa ikke være
mindre end 30 grader.


Grøfterne paa Krydsningsstedet rørlægges og
tilfyldes efter Anvisning af Amtsvejvæsenet, og der anlægges
Afløbsstrækninger, hvor dette efter Omstændighederne
skønnes fornødent.


Sporet nedlægges i Vejbanen, og denne formes paa begge
Sider af Sporet saaledes, at der bliver en jævn Overgang
mellem Sporets Længdeprofil og Vejens Tværprofil. Sporet
forsynes i hele Vejbanens Bredde med Tvangsskinner, og det samlede
Overkørselsparti forsynes med en af Amtsraadet godkendt
Vejbefæstelse.


Har Sporet Fald mod Vejen, skal dog en Strækning af mindst
10 m nærmest uden for Vejens Grænse lægges
vandret.


Sporet og Vejbefæstelsen paa det omprofilerede Stykke af
Vejarealet skal vedligeholdes og renholdes af Sporets Bruger efter
de af Vejvæsenet givne Forskrifter. Vejvæsnet er
berettiget til, hvis Vedligeholdelsen af Vej og Spor forsømmes,
at standse Driften eller til at lade Arbejder, der efter Paatale
ikke maatte blive udført af Sporets Bruger, gennemføre
paa dennes Bekostning.


Krydsningsstedet afmærkes til hver Side med den i
Justitsministeriets Bekendtgørelse af 30. Juni 1932 § 1,
Pkt. 3 (Bilag I, fig. 7), angivne Tavle, der i Almindelighed bør
anbringes i en Afstand af 100 m fra Sporet.


Benyttes Sporet kun i enkelte Perioder af Aaret, skal Afmærkning
være fjernet i de Perioder, hvor Sporet ikke benyttes,
medmindre dette paa Grund af særlige Forhold er saaledes
beskaffent, at det fremtræder som en Ujævnhed i
Vejbanen. I saa Fald skal Afmærkningen i den Tid, Sporet ikke
benyttes, erstattes med Advarselstavlen for ujævn Vej, jfr.
Justitsministeriets ovennævnte Bekendtgørelse § 1,
Stk. 1 (Bilag I, Fig. 4).


I Tilfælde, hvor et Spor, der kun benyttes i faa Dage, skal
føres over en Vej med særlig Kostbar Vejbefæstelse
(f.Eks. Asfaltbeton), og hvor Sporets Nedlæggelse i Vejbanen
vil medføre væsentlige Ulemper og Bekostninger, der
ikke staar i Forhold til den kortvarige Benyttelse, kan Amtsraadet,
hvis dette skønner det forsvarligt af hensyn til Vejfærdslen,
tillade, at Sporet anbringes oven paa Vejbanen paa følgende
Betingelser:


Sporet skal holdes saa lavt som muligt, og der skal mellem
Skinnerne og paa begge Sider af Sporet anbringes Træbeklædninger
saaledes formede, at Stødene ved Vejfærdslens Passage
over Sporet mildnes saa meget som muligt.


Sporet skal afmærkes med den samme Tavle som Spor medlagt i
Vejbanen, men Tavlen under Trekanten skal bære Indskriften
»Spor oven paa Vejen«. Sporets Plads skal om Natten være
afmærket med Lygter med hvidt Lys, en i hver Side af Vejbanen.


Samtlige ovennævnte Advarselstavler vil af Sporets Bruger
være at anskaffe gennem »Det fælles
Vejtavleudvalg«, Adr.: Kgl. Dansk Automobilklub, Vesterbrogade
2 E, København V.


Betingelser vedrørende Benyttelsen af Sporet.


Amtsraadet bestemmer, hvilken Trækkraft der maa benyttes
ved Sporets Drift, paa hvilken Tid af Døgnet Sporet maa
benyttes, og med hvilken Hastighed Togene maa passere over Vejen.


Betingelser for Togenes Udstyrelse.


Amtsraadet bestemmer Togenes maksimale Størrelse, deres
Forsyning med Bremser og Belysning om Natten. Endvidere bestemmer
Amtsraadet, med hvilke Signalapparater Togene skal være
forsynet, og hvilke Signaler de skal give ved Overkørslerne.
Lokomotiverne skal være forsynet med Gnistfangere.


Betingelser vedrørende Anlæggets Fjernelse.


Amtsraadet fastsætter Tidspunktet for Sporets Fjernelse,
men forbeholder sig Ret til at kræve det ændret eller
fjernet, naar Vejvæsenets Interesser maatte kræve det.


Vejens Istandsættelse efter Sporets Fjernelse paahviler
Brugeren af Sporet, men Amtsraadet kan betinge, at Arbejdet udføres
af Vejvæsenet paa Brugerens Bekostning.


Almindelige Betingelser.


Sporets Bruger skal holde vejbestyrelsen fri for ethvert Ansvar i
Anledning af Sporets Anlæg, Benyttelse og Fjernelse.


Amtsraadet bestemmer, om Sporets Bruger skal stille et Depositum
til Sikkerhed for Opfyldelsen af sine Forpligtelser og i Bekræftende
Fald dette Depositums Art og Størrelse.


Normalbetingelse for Anlæg af Mergelspor, Teglværksspor,
Roespor, Entreprenørspor og lignende Spor langs offentlige
Veje.


Betingelser vedrørende Sporets Anlæg.


Anlæg af nye Spor langs offentlige Veje bør af
Hensyn til Vejfærdslens Sikkerhed saa vidt muligt undgaas.


Saadanne Spor maa ikke anlægges paa Vejenes Kørebane
eller Rabatter, men bør anbringes paa Grøftearealet,
idet Grøfterne rørlægges og tilfyldes.


For saa vidt Sporarealet ikke er adskilt fra Vejbanen ved en
Trærække eller lignende, bestemmer Amtsraadet, hvorledes
Sporarealet skal adskilles fra Vejbanen ved Indhegning.


Skal et Spor, der er ført langs en Vejstrækning,
svinge ind over denne, gælder de for Krydsninger mellem
saadanne Spor og Veje fastsatte Betingelser, og disse gælder i
det hele for Sporanlæg langs Veje, for saa vidt de efter
Sagens Natur kan finde Anvendelse.


Hvilket herved bringes til almindelig KundskabMinisteriet for offentlige Arbejder, den 8.
August 1933.J. Friis-Skotte.


/F. H. V. Bentsen.