Jernbaneloven af 23. maj 1873 - LOV nr 71


Lov om Bemyndigelse for Regjeringen til at
meddele koncession paa forskjellige jernbaneanlæg paa Sjælland
og Falster (* 1)Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de
Venders og Gothers, hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet
følgende lov:§ 1


Regjeringen bemyndiges til for et Tidsrum af 80 Aar at meddele
Eneret til Anlæg og Drift af: • 1) en Jernbane fra et Punkt paa
  den nordsjællandske Jernbane, ikke nordligere end Hillerød,
  til Frederikssund;


 • 2) en Jernbane fra Hillerød
  gjennem Gribskov til et Punkt Nord for Nordvest for Skoven;


 • 3) en Jernbane fra Roskilde til
  Hillerød;


 • 4) en Jernbane fra et Punkt paa
  den nordvestsjællandske jernbane mellem Holbæk og
  Kalundborg til Seirø Bugt eller et Punkt paa eller ved
  Sjællands odde i Forbindelse med et Havneanlæg
  sammesteds;


 • 5) en Jernbane fra Slagelse til
  Næstved;


 • 6) en Jernbane fra Nykjøbing paa Falster til et
  Punkt paa denne Øs Sydside, i Forbindelse med et Havneanlæg
  ved Banens sydlige Endepunkt.Koncession kan meddeles enten paa et enkelt af de nævnte
Anlæg eller under Et paa flere af disse, og kan Koncessionen
derhos tillige omfatte et eller flere af de i Lov 16de April d.A.
ommeldte Anlæg, sigtende til at tilvejebringe
Dampfærgeforbindelser mellem Sjælland og Sverrig.
§ 2


Den, der erholder Koncession på noget af de nævnte
Anlæg, skal være forpligtet til at forelægge
Indenrigsministeren fuldstændige Planer til det paagjældende
Anlæg og underkaste sig dennes bestemmelser saavel om den
vedkommende Banes Retningslinie, Bygningsmaade, Forsyning med
Driftsmateriel og Inventar samt Driftsplan som om de i § 1 Nr.
4 og 6 ommeldte Havneanlæg m.v.
§ 3


Samtlige Omkostninger ved Ekspropriationen til fornævnte
Anlæg saavelsom ved Statstilsynet under sammes Udførelse
og Drift udredes af Koncessionshaveren.


Med Hensyn til de heromhandlede Anlæg skal Regjeringen
kunne meddele de samme almindelige Rettigheder og Begunstigelser
med de dertil knyttede Forpligtelser, som i Følge
Kundgjørelsen af 15de Marts 1845 og den under samme Dato
afgivne allerhøjeste Resolution (* 1) ere tilstaaede eller
paalagte det sjællandske Jernbaneselskab med hensyn til
Anlæget af jernbanen fra Kjøbenhavn til Roskilde. For
de Staten tilhørende Grundstykker, der indtages i Anlægene,
bliver der dog at erlægge fuldt Vederlag.
§ 5


Koncession paa noget af de heromhandlede Anlæg kan kun
meddeles paa Betingelse af, at dette i hele sit Omfang aabnes for
Benyttelse senest tre Aar efter, at Koncessionen er given.
§ 6


Alle Medlemmer af Bestyrelserne for, saavelsom alle Embeds- og
Bestillingsmænd ved de nævnte Baner og de ommeldte
havne skulle have dansk Indfødsret og være danske
Undersaatter.
§ 7


Der forbeholdes Staten Ret til efter Udgangen af Aaret 1895 at
overtage enhver af de nævnte Baner samt Tilbehør med
de derpaa hvilende Forpligtelser enten mod kontant Indløsning
af de udstedte Aktier til en pris, der er lig Gjennemsnittet af
disses Markedspris i de sidste 3 Aar, som ere gaaede forud for den
Dag, da Overdragelsen fordres, eller - saafremt det paagjældende
Anlæg til den Tid ikke maatte tilhøre et Aktieselskab
- mod Udredelsen af et Vederlag, der er ligt det Tyvedobbelte af
Gjennemsnittet af Anlægets Nettoudbytte i de 3 sidste Aar,
som ere gaaede forud for det Aar, i hvilket det forlanges
overdraget til Staten.


Med Hensyn til det sidste Tilfælde bliver der i
Komcessionen at optage nærmere Bestemmelse dels om, hvorledes
der skal sikres Regjeringen Adgang til at skaffe sig nøiagtig
Oplysning om Udbyttet, dels om, hvorledes Spørgsmaal
angaaende Nettoudbyttets Beregning skulle finde deres Afgjørelse.


Forsaavidt det sjællandske Jernbaneselskab erholder
Koncession paa den i § 1 under Nr. 1 nævnte Bane, vil
der med Hensyn til Indløsningen af denne Bane være at
forholde efter bestemmelserne i Loven af 27de Februar 1852 § 6
og Loven af 21de Juni 1867 § 7, jfr. næstfølgende
paragraf i nærværende Lov.
§ 8


Saafremt det sjællandske Jernbaneselskab erholder
Koncession paa det i § 1 under Nr. 1 omhandlede Jernbaneanlæg,
skal det have Tilladelse til under Indenrigsministerens Kontrol at
tilveiebringe de til Udførelsen af samme samt til Dækning
af den løbende Rente af Anlægskapitalen indtil Banens
Aabing for Færdselen fornødne Summer enten ved
Prioritetslaan i de nuværende sjællandske Jernbaner og
i den nye Bane eller ved udvidelse af Selskabets Aktiekapital eller
delvis paa begge Maader. Den i Lovene af 27de Februar 1852 og 13de
Marts 1863 omhandlede Statsgaranti for 4 pCt. aarlig Rente af de i
de nuværende sjællandske Jernbaner anbragte kapitaler
udvides til at omfatte den nye Aktiekapital og de nye Laan til et
Beløb af indtil 280,000 Rd. pr. Mil. - Hoved- og
Paritalobligationerne for de i Henhold til denne Bestemmelse
optagne Laan kunne udstedes paa ustemplet Papir og transporteres
uden Brug af stemplet Papir.


Regjeringen bemyndiges derhos til, naar det sjællandske
Jernbaneselskab bringer det her omhandlede Anlæg til
Udførelse saaledes, at Tilslutningen til den nordsjællandske
Jernbane ikke sker nordligere en ved Ny Holte, at forlænge
den det nævnte Selskab i Henhold til Loven af 27de Februar
1852 § 6 og Loven af 21de Juni 1867 § 7 tilkommende
Uopsigelighed til 1ste Januar 1900.
§ 9


Statskassen og det sjællandske Jernbaneselskab kunne
deltage i Anlægsomkostningerne ved den i § 1 under Nr. 2
nævnte Bane hver med en Fjerdedel, dog ikke ud over 125,000
Rd. for hver, idet der for disse Tilskud vil være at betinge
Ret som Aktionær i Baneanlæget. Den øvrige Del
af Anlægskapitalen kan tillades tilveiebragt ved udstedelsen
af Aktier, hvilke der kan indrømmes det Fortrin, at der af
Banens aarlige Nettoudbytte - dette beregnet efter Fradrag af, hvad
der efter Selskabets Statuter mulig skal henlægges til en
Reservefond - forlods udbetales Aktinærerne indtil 4 pCt. af
deres Aktiers Paalydende.


Tager det sjællandske jernbaneselskab en saadan Del i
Anlæget som ovenfor nævnt, kan Regjeringen tillade
samme at tilveiebringe dets part af Anlægskapitalen paa samme
Maade og under samme Garanti, som i § 8 er bestemt med Hensyn
til det i § 1 under nr. 1 ommeldte Baneanlæg.
§ 10


Naar Banerne ere anlagte, kan Indenrigsministeren tillade, at
det sjællandske Jernbaneselskab overtager Driften af Banerne
paa Sjælland, og den, der er Indehaver af Koncessionen paa
den lolland-falsterske Bane, Driften af Banen paa Falster.


Ligeledes kan Indenrigsministeren tillade, at det sjællandske
Jernbaneselskab overtager Driften af de i den ovennævte Lov
af 16de April d.a. omhandlede Jernbane- og Dampfærgeanlæg.


Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 23de Maj 1873.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


Christian R.


(L.S.)


C. A. Fonnesbech.Information på de jernbaner som var med på Jernbaneloven af 23. maj 1873 - LOV nr 71

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Gedser Remise Veteranbane Gedser Remise - Veteranbane 16,31886.07.01I drift
Hillerød-Græsted LT (Oprindelig: GDS) 19,71880.01.20I drift
Hillerød-Kagerup-Gilleleje LT (Oprindelig: GDS) 25,91880.01.20I drift
Hillerød-Kagerup-Tisvildeleje LT (Oprindelig: GDS) 24,71880.01.20I drift
Nykøbing Falster-Gedser DSB 22,91886.07.012009.12.12
Odense-Svendborg Arriva (Oprindelig: SFJ) 48,21876.07.12I drift
Randers-Ryomgård DSB 35,51876.08.241993
Randers-Ryomgård-Grenaa DSB 64,21876.08.261993